Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
07-02-2008 01-01-2008 Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 25 Stcrt. 2008, 25

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 januari 2008, nr. Z/F-2825634, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2008

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2008 vastgesteld op 12,15.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker
.

 

 

 

TOELICHTING
[29 januari 2008]

 

     Het is gebruikelijk dat eind oktober de premietarieven voor het volgende jaar in de ministerraad definitief worden goedgekeurd. De gebruikelijke gedragslijn is de premiepercentages conform de Macro Economische Verkenning (MEV) 2008 te accorderen, tenzij er overwegingen zijn om hiervan af te wijken. Het premiebeeld voor het jaar 2008 wijkt op één punt af van de MEV.
     Door een teruglopend beroep op de Algemene nabestaandenwet (Anw) ontstaat een structureel exploitatieoverschot in het Anw-fonds. Bij het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is juist sprake van een tekort. Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Anw met 0,15 procentpunt te verlagen ten opzichte van het niveau van 2007. Het premiepercentage Anw voor 2008 is vastgesteld op 1,10. Om het totale tarief van de eerste en tweede schijf gelijk te houden, is de AWBZ-premie met eenzelfde percentage verhoogd. Met de verlaging van het Anw-premiepercentage wordt invulling gegeven aan een meer lastendekkende premie in 2008.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker
.