Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
17-12-2008   Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 243
(= 1897)
Stcrt. 2008, 243
(= 1897)

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 december 2008, nr. Z/F-2895129, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2009

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 12,15.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker
.

 

 

 

TOELICHTING
[3 december 2008]

 

     Het is gebruikelijk dat eind oktober de premietarieven voor het volgende jaar in de ministerraad definitief worden goedgekeurd. De gebruikelijke gedragslijn is de premiepercentages conform de Macro Economische Verkenning (MEV) 2009 te accorderen, tenzij er overwegingen zijn om hiervan af te wijken. Laatstgenoemde overwegingen zijn er niet. Het premiepercentage AWBZ wordt dus conform de MEV 2009 vastgesteld op 12,15. Dit betekent dat het premiepercentage AWBZ 2009 hetzelfde blijft als voor het jaar 2008.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker
.