Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
20-12-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 19679 Stcrt. 2009, 19679

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2009, nr. Z/F-2973354, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2010

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2010 vastgesteld op 12,15.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker
.

 

 

 

TOELICHTING
[10 december 2009]

 

     Het is gebruikelijk dat eind oktober de premietarieven voor het volgende jaar in de ministerraad definitief worden goedgekeurd. De gebruikelijke gedragslijn is de premiepercentages conform de Macro Economische Verkenning (MEV) 2010 te accorderen, tenzij er overwegingen zijn om hiervan af te wijken. Voor wat betreft het AWBZ-percentage zijn deze overwegingen er niet. Het premiepercentage AWBZ wordt dus conform de MEV 2010 vastgesteld op 12,15. Dit betekent dat het premiepercentage AWBZ 2010 hetzelfde blijft als voor de jaren 2008 en 2009.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker
.