Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 18575 Stcrt. 2010, 18575

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2010, nr. Z/F-3034281, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2011

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 12,15.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
.

 

 

 

TOELICHTING
[17 november 2010]

 

     Het is gebruikelijk dat eind oktober de premietarieven voor het volgende jaar in de ministerraad definitief worden goedgekeurd. De gebruikelijke gedragslijn is de premiepercentages conform de Macro Economische Verkenning (MEV) 2011 te accorderen, tenzij er overwegingen zijn om hiervan af te wijken. Laatstgenoemde overwegingen zijn er niet. Het premiepercentage AWBZ wordt dus conform de MEV 2011 vastgesteld op 12,15. Dit betekent dat het premiepercentage AWBZ 2011 hetzelfde blijft als voor het jaar 2010.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
.