Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
15-02-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 2667 Stcrt. 2012, 2667

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 januari 2012, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 2012

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 12,15.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 januari 2012]

 

     De gebruikelijke gedragslijn is de premiepercentages conform de Macro Economische Verkenning (MEV) 2012 te accorderen, tenzij er overwegingen zijn om hiervan af te wijken. Laatstgenoemde overwegingen zijn er niet. Het premiepercentage wordt dus conform de MEV 2012 vastgesteld op 12,15. Dit betekent dat het premiepercentage AWBZ 2012 hetzelfde blijft als voor het jaar 2011.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
.