Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2014 01-01-2013
art. 11
Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 33623 Stcrt. 2013, 33623

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2013, 2013-0000164393, tot vaststelling van de premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2014

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;
b. AWf-premie: het deel van de premie, bedoeld in artikel 27 van de Wfsv, dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;
c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 2. AWf-premie
De AWf-premie wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.