Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
18-12-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 70642 Stcrt. 2018, 70642

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2018, kenmerk 1458885-184664-Z, houdende Regeling vaststelling premiepercentage Wlz

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt met ingang van 1 januari 2019 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.