Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2008   Intrekking Stcrt. 2007, 227 Stcrt. 2007, 227
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 226 Stcrt. 2006, 226

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2006, nr. SV/WV/06/89445, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2007 en het maximumpremieloon voor het jaar 2007 en de intrekking van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2006

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 25, tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31 en 36 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;
b. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Wfsv dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;
c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 2. Vaststelling AWf-premie
De AWf-premie wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 8,25%.

 

Art. 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie
Voor het jaar 2007 is van het loon, rekening houdende met artikel 4, aan AWf-premie 3,85% verschuldigd door de werknemer en 4,40% verschuldigd door de werkgever.

 

Art. 4. Franchise op grond van artikel 17, tweede lid, Wfsv
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:
a. één dag: €|60,00;
b. één week: €|300,00;
c. vier weken: €|1200,00;
d. één maand: €|1305,00.

 

Art. 5. Franchise bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken
-1. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is voor werknemers, bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag: €|68,12;
b. één week: €|340,61;
c. vier weken: €|1362,44;
d. één maand: €|1481,69.
-2. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is voor werknemers, bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag: €|63,67;
b. één week: €|318,36;
c. vier weken: €|1273,46;
d. één maand: €|1384,98.

 

Art. 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet
De vervangende premie, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 1,51%.

 

Art. 7. Vaststelling Ufo-premie
-1. De Ufo-premie wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,78%.
-2. Voor de overheidswerkgever die eigenrisicodrager Ziektewet als bedoeld in artikel 31 van de Wfsv is, wordt de Ufo-premie voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,72%.

 

Art. 8. Vaststelling basispremie arbeidsongeschiktheidswetten
De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 5,15%.

 

Art. 9. Bekendmaking maximumpremieloon
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:
a. één dag: €|172,48;
b. één week: €|862,40;
c. vier weken: €|3449,60;
d. één maand: €|3751,44.

 

Art. 10. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken
-1. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is voor werknemers, bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag: €|195,82;
b. één week: €|979,14;
c. vier weken: €|3916,57;
d. één maand: €|4259,36.
-2. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is voor werknemers, bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag: €|183,04;
b. één week: €|915,20;
c. vier weken: €|3660,80;
d. één maand: €|3981,36.

 

Art. 11. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet
De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 17,90%.

 

Art. 12. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet
De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 1,25%.

 

Art. 13. Intrekking regeling 2006
De Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2006 wordt ingetrokken.

 

Art. 14. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 

Art. 15. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2007.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 15 november 2006.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 november 2006]

 

Artikelen 2, 3, 4 en 9

     De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en de sectorpremie worden geheven over het loon na aftrek van de franchise. De franchisebedragen en maximumpremieloonbedragen zijn vastgesteld voor de meest voorkomende loontijdvakken. Wanneer andere loontijdvakken worden toegepast, kan het franchise- en maximumbedrag door herleiding worden bepaald. Zo is voor sommige scholieren en studenten het kwartaal als loontijdvak aangemerkt. De bijbehorende bedragen zijn dan driemaal de bedragen die voor één maand zijn vastgesteld.

 

Artikelen 5 en 10

     Voor een werknemer die recht heeft op vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken wordt op grond van artikel 63 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 het loontijdvak verlengd met de factor 260/229 bij 20 of meer en met de factor 260/245 bij 19 of minder vakantiedagen op jaarbasis. In de artikelen 5 en 10 zijn voor deze verlengde loontijdvakken de bijbehorende franchise- en maximumbedragen vastgesteld.

 

Artikel 6

     Op grond van artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) wordt bij ministeriële regeling een vervangende premie vastgesteld voor de premie die ten gunste komt van het sectorfonds. De vervangende premie, die ten laste komt van de werkgever, is voor het jaar 2007 vastgesteld op 1,51%. Deze vervangende premie is een gewogen gemiddelde van de percentages die zijn vastgesteld op grond van artikel 28, eerste lid, van de Wfsv. Deze vervangende premie wordt onder meer toegepast met betrekking tot uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en met betrekking tot de toeslag op grond van de Toeslagenwet.

 

Artikel 7

     Voor 2007 wordt een premiekorting van 0,06% voor eigenrisicodragers Ziektewet (ZW) in de overheidssector vastgesteld (artikel 31 van de Wfsv). De Ufo-premie bedraagt 0,78% en de premie voor eigenrisicodragers ZW in de overheidssector 0,72%.

 

Artikel 8

     De basispremie die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds is voor het jaar 2007 vastgesteld op 5,15%. Deze premie is hiermee 0,25 procentpunt lager dan de premie van 5,40% in 2006. In deze premie is een verrekening met de opslag voor de rentehobbel, die zorgt voor een gelijk speelveld tussen UWV en particuliere verzekeraars, op de premie voor de Werkhervattingskas verwerkt.

 

Artikel 11

     Het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) bedraagt op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wfsv ten hoogste 18,25. De regering heeft besloten het premiepercentage AOW conform de MEV [Macro Economische Verkenning, red.] te handhaven op het niveau van 2006, te weten 17,90.

 

Artikel 12

     Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) te handhaven op het niveau van 2006. Het premiepercentage Anw voor 2007 is vastgesteld op 1,25.

 

Artikel 13

     In verband met de uitgangspunten van het Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving (Kamerstukken II 2002-2003, 28 600 XV, nr. 24) wordt de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2006 ingetrokken. Het gaat hierbij om een regeling die materieel per 1 januari 2007 is uitgewerkt.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.