Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2010   Intrekking Stcrt. 2009, 18663 Stcrt. 2009, 18663
01-01-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 230
(= 969)
Stcrt. 2008, 230
(= 969)

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 november 2008, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2008/30646, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie, de franchises voor het jaar 2009, het maximumpremieloon voor het jaar 2009 en de intrekking van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2008 (Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2009)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 25, tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31 en 36 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;
b. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Wfsv dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;
c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 2. Vaststelling AWf-premie
De AWf-premie wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 4,15%.

 

Art. 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie
Voor het jaar 2009 is van het loon, rekening houdende met artikel 4, aan AWf-premie 0,00% verschuldigd door de werknemer en 4,15% verschuldigd door de werkgever.

 

Art. 4. Franchise op grond van artikel 17, tweede lid, Wfsv
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:
a. één dag op: €|63,00;
b. één week op: €|315,00;
c. vier weken op: €|1260,00;
d. één maand op: €|1370,25.

 

Art. 5. Franchise bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken
-1. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is voor werknemers, bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag op: €|71,21;
b. één week op: €|356,08;
c. vier weken op: €|1424,34;
d. één maand op: €|1549,03.
-2. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is voor werknemers, bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag op: €|66,85;
b. één week op: €|334,28;
c. vier weken op: €|1337,14;
d. één maand op: €|1454,23.

 

Art. 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet
Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 1,04%.

 

Art. 7. Vaststelling Ufo-premie
-1. De Ufo-premie wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 0,78%.
-2. Voor de overheidswerkgever die eigenrisicodrager Ziektewet als bedoeld in artikel 31 van de Wfsv is, wordt de Ufo-premie voor het jaar 2009 vastgesteld op 0,72%.

 

Art. 8. Vaststelling basispremie arbeidsongeschiktheidswetten
De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 5,70%.

 

Art. 9. Bekendmaking maximumpremieloon
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:
a. één dag op: €|183,15;
b. één week op: €|915,75;
c. vier weken op: €|3663,00;
d. één maand op: €|3983,51.

 

Art. 10. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken
-1. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is voor werknemers als bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag op: €|207,03;
b. één week op: €|1035,19;
c. vier weken op: €|4140,78;
d. één maand op: €|4503,26.
-2. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is voor werknemers als bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:
a. één dag op: €|194,36;
b. één week op: €|971,81;
c. vier weken op: €|3887,26;
d. één maand op: €|4227,65.

 

Art. 11. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet
De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 17,90%.

 

Art. 12. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet
De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op 1,10%.

 

Art. 13. Intrekking regeling 2008
De Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2008 wordt ingetrokken.

 

Art. 14. Inwerkingtreding en werkingsduur
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

 

Art. 15. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2009.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 18 november 2008.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 november 2008]

 

Artikelen 2, 3, 4 en 9

     De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) wordt geheven over het loon na aftrek van de franchise. De franchisebedragen en maximumpremieloonbedragen zijn vastgesteld voor de meest voorkomende loontijdvakken. Wanneer andere loontijdvakken worden toegepast, kan het franchise- en maximumbedrag door herleiding worden bepaald. Zo is voor sommige scholieren en studenten het kwartaal als loontijdvak aangemerkt. De bijbehorende bedragen zijn dan driemaal de bedragen die voor één maand zijn vastgesteld.
     De AWf-premie voor werkgevers wordt vastgesteld op 4,15%, een verlaging met 0,6 procentpunt. De werknemerspremie wordt met 3,5 procentpunt verlaagd tot 0%. De totale AWf-premie komt hiermee op 4,15%, een verlaging met 4,1 procentpunt. Met deze voorgenomen verlaging worden de lasten op arbeid aanzienlijk verlicht. Dit geeft een positieve impuls aan de arbeidsparticipatie.

 

Artikelen 5 en 10

     Voor een werknemer die recht heeft op vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken wordt op grond van artikel 63 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 het loontijdvak verlengd met de factor 260/230 bij 20 of meer en met de factor 260/245 bij 19 of minder vakantiedagen op jaarbasis. In de artikelen 5 en 10 zijn voor deze verlengde loontijdvakken de bijbehorende franchise- en maximumbedragen vastgesteld.

 

Artikel 6

     Op grond van artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) wordt bij ministeriële regeling een vervangende premie vastgesteld voor de premie die ten gunste komt van het sectorfonds. De vervangende premie, die ten laste komt van de werkgever, is voor het jaar 2009 vastgesteld op 1,07%. Deze vervangende premie is een gewogen gemiddelde van de percentages die zijn vastgesteld op grond van artikel 28, eerste lid, van de Wfsv. Deze vervangende premie wordt onder meer toegepast met betrekking tot uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet [ZW, red.], de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en met betrekking tot de toeslag op grond van de Toeslagenwet.

 

Artikel 7

     Evenals in 2008 bedraagt de Ufo-premie in 2009 0,78% en de premie voor eigenrisicodragers ZW in de overheidssector 0,72%.

 

Artikel 8

     De basispremie die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds is voor het jaar 2009 vastgesteld op 5,670%. Deze premie is hiermee 0,05 procentpunt hoger dan de premie van 5,65% in 2008. In deze premie is de rentehobbel (opslag) uit de premie voor de Werkhervattingskas verrekend. In de premie voor de Werkhervattingskas is een rentehobbel (opslag) opgenomen om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen UWV en particuliere verzekeraars. Door de verrekening met de Aof-premie [Aof: Arbeidsongeschiktheidsfonds, red.] is lastenneutraliteit voor werkgevers op macroniveau gewaarborgd.

 

Artikel 11

     Het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) bedraagt op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wfsv ten hoogste 18,25. Het kabinet heeft besloten het premiepercentage AOW conform de Macro Economische Verkenningen te handhaven op het niveau van 2008, te weten 17,90.

 

Artikel 12

     Het premiepercentage Algemene nabestaandenwet voor 2009 is vastgesteld op 1,10. Dit percentage is gelijk aan 2008.

 

Artikel 13

     De Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2008 wordt ingetrokken aangezien het hierbij gaat om een regeling die materieel per 1 januari 2009 is uitgewerkt.

 

Artikel 14

     Deze regeling geldt voor de duur van het jaar 2009. Deze regeling is per 1 januari 2010 uitgewerkt en kan daarom per die datum vervallen.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.