Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2017 01-01-2016
art. 11
Nieuwe regeling Stcrt. 2016, 63910 Stcrt. 2016, 63910

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000248239, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2017

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen.

 

Art. 2. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering
De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 17,90%.

 

Art. 3. Premiepercentage nabestaandenverzekering
De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 0,10%.

 

Art. 4. Maximumpremieloon
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld voor een loontijdvak van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.