Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2018 01-01-2017
art. 10
Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 66804 Stcrt. 2017, 66804

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2017, 2017-0000175287, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2018

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën;
     Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering
Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 17,90%.

 

Art. 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering
Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 0,10%.

 

Art. 3. Maximumpremieloon
Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2018, voor een loontijdvak van:
a. één jaar: €|54 614,00;
b. één kwartaal: €|13 653,50;
c. één maand: €|4551,16;
d. vier weken: €|4201,07;
e. één week: €|1050,26; en
f. één dag: €|210,05.

 

Art. 4. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken
-1. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor werknemers als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.