Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2008   Intrekking Stcrt. 2007, 115 Stcrt. 2007, 115
21-06-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 115 Stcrt. 2007, 115

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2007, nr. SV/A,B&C/2007/19574, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds voor het jaar 2007

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Vaststelling van de rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2007: €|5 457 100 000,00.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

 

 

     Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 12 juni 2007.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.

 

 

 

TOELICHTING
[12 juni 2007]

 

     Door middel van de onderhavige regeling wordt op basis van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds voor het jaar 2007 vastgesteld. Voor het jaar 2007 bedraagt de rijksbijdrage €|5 457 100 000,-.
     Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van de rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomfonds voor het jaar 2007, vervalt zij met ingang van 1 januari 2008.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.