Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2019   Intrekking Stcrt. 2018, 33441 Stcrt. 2018, 33441
20-06-2018 01-01-2018 Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 33441 Stcrt. 2018, 33441

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2018, 2018-0000097962, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds voor het jaar 2018

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds bedraagt voor het jaar 2018: €|11 462 600 000,00.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
-1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.
-2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.

 

 

     Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 11 juni 2018
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
T. van Ark

 

 

 

TOELICHTING
[11 juni 2018]

 

     Op grond van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen bij ministeriële regeling bedragen die als rijksbijdragen ten gunste komen van het Ouderdomsfonds worden vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2018. Het betreft een algemene rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds. Met deze bijdrage wordt jaarlijks het vermogenstekort in het Ouderdomsfonds gefinancierd vanuit de algemene middelen. Tot en met 2017 werd een rijksbijdrage verstrekt aan de Sociale verzekeringsbank ter dekking van de lasten van de tegemoetkomingen op grond van artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet. Met ingang van 2018 loopt de financiering hiervan via de premies, zodat de rijksbijdrage Nabestaandenfonds niet meer is opgenomen in deze regeling.¹ Deze regeling heeft slechts betrekking op een rijksbijdrage die wordt vastgesteld voor het jaar 2018, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.

1. Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (Stb. 2017, 484).

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
T. van Ark