Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2009   Intrekking Stcrt. 2008, 107 Stcrt. 2008, 107
08-06-2008   Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 107 Stcrt. 2008, 107

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2008, nr. SV/A,B&C/2008/14338, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2008

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Vaststelling van de rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2008: €|3 490 600 000,00.

 

Art. 2. Vaststelling van een bijzondere rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds
Een bijzondere rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2008: €|482 086 000,00. Deze rijksbijdrage is bestemd ter dekking van de lasten die uit het Ouderdomsfonds worden betaald, van de tegemoetkoming, bedoeld artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

 

Art. 3. Vaststelling van een bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds
Een bijzondere rijksbijdrage die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2008: €|21 651 000,00. Deze rijksbijdrage is bestemd ter dekking van de lasten die uit het Nabestaandenfonds worden betaald, van de tegemoetkomingen, bedoeld artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

 

Art. 4. Inwerkingtreding en werkingsduur
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

 

 

     Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 30 mei 2008.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 mei 2008]

 

     Door middel van de onderhavige regeling wordt op basis van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds voor het jaar 2008 vastgesteld. Voor het jaar 2008 bedraagt de rijksbijdrage €|3 490 600 000,-. Met de rijksbijdrage Ouderdomsfonds wordt jaarlijks het vermogenstekort in het Ouderdomsfonds gefinancierd vanuit de algemene middelen.
     Daarnaast worden in deze regeling bijzondere rijksbijdragen vastgesteld voor het Ouderdomsfonds en voor het Nabestaandenfonds. Deze bijdragen zijn in zoverre bijzonder dat deze bijdragen een in het vaststellingsartikel omschreven bestedingsdoel hebben. Deze bijzondere rijksbijdragen zijn bestemd ter dekking van de lasten die uit het Ouderdomsfonds respectievelijk het Nabestaandenfonds worden betaald, van de tegemoetkoming(en), bedoeld artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet respectievelijk artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten. De bijzondere rijksbijdrage die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds bedraagt voor het jaar 2008: €|482 086 000,-. De bijzondere rijksbijdrage die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds bedraagt voor het jaar 2008: €|21 651 000,-.
     Aangezien de onderhavige regeling slechts ziet op de vaststelling van rijksbijdragen voor het jaar 2008, vervalt zij met ingang van 1 januari 2009.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.