Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2010   Intrekking Stcrt. 2009, 10087 Stcrt. 2009, 10087
09-07-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 10087 Stcrt. 2009, 10087

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2009, nr. IVV/BBO/2009/13923, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2009

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds bedraagt voor het jaar 2009: €|6 662 100 000,00.

 

Art. 2. Bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds
-1. Ter dekking van de lasten van de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet en artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten worden bijzondere rijksbijdragen vastgesteld die ten gunste komen van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds.
-2. Deze rijksbijdragen bedragen voor het jaar 2009:
a. voor het Ouderdomsfonds: €|1 213 152 000,00;
b. voor het Nabestaandenfonds: €|22 401 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding en werkingsduur
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

 

 

     Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 29 juni 2009.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
.

 

 

 

TOELICHTING
[29 juni 2009]

 

     Op grond van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen bij ministeriële regeling bedragen die als rijksbijdragen ten gunste komen van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds worden vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2009. Het betreft een algemene rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en bijzondere rijksbijdragen ter financiering van de tegemoetkomingen op grond van artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet en artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, die worden verstrekt naast de uitkeringen op grond van deze wetten. Met de rijksbijdrage Ouderdomsfonds wordt jaarlijks het vermogenstekort in het Ouderdomsfonds gefinancierd vanuit de algemene middelen.
     De bijzondere rijksbijdragen, die ten gunste komen van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds, zijn bestemd voor de dekking van de lasten van de te betalen tegemoetkomingen en daaraan verbonden uitvoeringskosten voor de Sociale verzekeringsbank. Omdat deze regeling slechts betrekking heeft op de rijksbijdragen die worden vastgesteld voor het jaar 2009, is geregeld dat deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
.