Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2013   Intrekking Stcrt. 2012, 12060 Stcrt. 2012, 12060
20-06-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 12060 Stcrt. 2012, 12060

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2012, nr. IVV/BSB/2012/8711, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van de bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2012

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds bedraagt voor het jaar 2012: €|7 421 800 000,00.

 

Art. 2. Bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds
-1. Ter dekking van de lasten van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, wordt een bijzondere rijksbijdrage vastgesteld die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds.
-2. De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor het jaar 2012: €|15 541 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

 

 

     Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 11 juni 2012.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.

 

 

 

TOELICHTING
[11 juni 2012]

 

     Op grond van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen bij ministeriële regeling bedragen die als rijksbijdragen ten gunste komen van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds worden vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2012. Het betreft een algemene rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds alsmede een bijzondere rijksbijdrage ter financiering van de tegemoetkomingen op grond van artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet. Met de rijksbijdrage Ouderdomsfonds wordt jaarlijks het vermogenstekort in het Ouderdomsfonds gefinancierd vanuit de algemene middelen. De bijzondere rijksbijdrage, die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds, is bestemd voor de dekking van de lasten van de te betalen tegemoetkomingen. Deze regeling heeft slechts betrekking op de rijksbijdragen die worden vastgesteld voor het jaar 2012, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.