Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2016   Intrekking Stcrt. 2015, 12713 Stcrt. 2015, 12713
13-05-2015 01-01-2015 Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 12713 Stcrt. 2015, 12713

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2015, nr. 2015-0000110913, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van de bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2015

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds bedraagt voor het jaar 2015: €|11 003 900 000,00.

 

Art. 2. Rijksbijdrage Nabestaandenfonds
-1. Ter dekking van de lasten van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, wordt een rijksbijdrage vastgesteld die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds.
-2. De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor het jaar 2015: €|8 318 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 1 mei 2015
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma

 

 

 

TOELICHTING
[1 mei 2015]

 

     Op grond van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen bij ministeriële regeling bedragen die als rijksbijdragen ten gunste komen van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds worden vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2015. Het betreft een algemene rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds alsmede een rijksbijdrage ter financiering van de tegemoetkomingen op grond van artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet.
     Met de rijksbijdrage Ouderdomsfonds wordt jaarlijks het vermogenstekort in het Ouderdomsfonds gefinancierd vanuit de algemene middelen. De rijksbijdrage, die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds, is bestemd voor de dekking van de lasten van de te betalen tegemoetkomingen.
     Deze regeling heeft slechts betrekking op de rijksbijdragen die worden vastgesteld voor het jaar 2015, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma