Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2017   Intrekking Stcrt. 2016, 27554 Stcrt. 2016, 27554
01-06-2016 01-01-2016 Nieuwe regeling Stcrt. 2016, 27554 Stcrt. 2016, 27554

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 2016, nr. 2016-0000110631, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van de bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2016

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds bedraagt voor het jaar 2016: €|10 525 800 000,00.

 

Art. 2. Rijksbijdrage Nabestaandenfonds
-1. Ter dekking van de lasten van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, wordt een rijksbijdrage als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen vastgesteld die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds.
-2. De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor het jaar 2016: €|7 075 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 24 mei 2016
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma

 

 

 

TOELICHTING
[24 mei 2016]

 

     Op grond van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen bij ministeriële regeling bedragen die als rijksbijdragen ten gunste komen van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds worden vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2016. Het betreft een algemene rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds. Met deze bijdrage wordt jaarlijks het vermogenstekort in het Ouderdomsfonds gefinancierd vanuit de algemene middelen. Voorts betreft het een bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds. Met deze bijdrage worden de tegemoetkomingen op grond van artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet gefinancierd
     Deze regeling heeft slechts betrekking op de rijksbijdragen die worden vastgesteld voor het jaar 2016, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma