Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2018   Intrekking Stcrt. 2017, 34301 Stcrt. 2017, 34301
22-06-2017 01-01-2017 Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 34301 Stcrt. 2017, 34301

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2017, 2017-0000089014, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van de bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2017

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds bedraagt voor het jaar 2017: €|10 083 600 000,00.

 

Art. 2. Rijksbijdrage Nabestaandenfonds
-1. Ter dekking van de lasten van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet, wordt een rijksbijdrage als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen vastgesteld die ten gunste komt van het Nabestaandenfonds.
-2. De rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor het jaar 2017: €|6 643 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
-1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.
-2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 12 juni 2017
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma

 

 

 

TOELICHTING
[12 juni 2017]

 

     Op grond van artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen bij ministeriële regeling bedragen die als rijksbijdragen ten gunste komen van het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds worden vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2017. Het betreft een algemene rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds. Met deze bijdrage wordt jaarlijks het vermogenstekort in het Ouderdomsfonds gefinancierd vanuit de algemene middelen. Voorts betreft het een bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds. Met deze bijdrage worden de tegemoetkomingen op grond van artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet gefinancierd
     Deze regeling heeft slechts betrekking op de rijksbijdragen die worden vastgesteld voor het jaar 2017, zodat de regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma