Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  WFSV
 
 

2 december 2005, Stcrt. 2005, 242
Inwerkingtreding: 1 januari 2006
(T.a.v. artt. 13, 17:4, 17:5, 34:2, 40:3, 41:1, 50c, 55, 63, 67, 81, 95:1, 96:3, 102:3, 110:3, 119:6, 119:7, 120:2, 120:7, 120:8, 121, 121a en 122 Wfsv en 2.2:8, 2.3:1 en 2.3:3 BW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op de artikelen 13, 17, vijfde en zesde lid, 34, tweede lid, 40, derde lid, 41, eerste lid, 55, 63, 67, 81, 95, eerste lid, 96, derde lid, 102, derde lid, 110, derde lid, 119, zesde en zevende lid, 120, tweede, zevende en achtste lid, 121 en 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen en de artikelen 2.2, achtste lid, en 2.3, eerste en derde lid, van het Besluit Wfsv;

     Besluiten:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1.1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- AKW: de Algemene Kinderbijslagwet;
- Anw: de Algemene nabestaandenwet;
- AOW: de Algemene Ouderdomswet;
- AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
- IOW: de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
- WBIA: de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;
- TW: de Toeslagenwet;
- Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;
- WW: de Werkloosheidswet;
- Wet WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- ZW: de Ziektewet.

 

 

HOOFDSTUK  2

De financiering van de volksverzekeringen

 

Art. 2.1. Begripsbepaling
Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden de landen van het Koninkrijk der Nederlanden aangemerkt als afzonderlijke mogendheden.

 

Art. 2.2. Partnerbegrip voor vaststelling premie-inkomen
Voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, van de Wfsv wordt verstaan onder partner: degene die partner is in de zin van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1.2 van de
Wet inkomstenbelasting 2001 en degene die gelet op artikel 1.2, vierde lid, onderdeel b, van de laatstgenoemde wet geen keuze voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige heeft gedaan of heeft kunnen doen.

 

Art. 2.3. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing
Voor de heffing van premie voor de volksverzekeringen behoren niet tot het premie-inkomen:
a. uitkeringen op grond van de socialezekerheidswetgeving van een andere mogendheid die zijn onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom en overlijden van die andere mogendheid;
b. ten aanzien van degene die verzekerd is en die tevens werkzaamheden verricht of heeft verricht buiten het Europese deel van Nederland:
1º. het gedeelte van het premie-inkomen dat onderworpen is aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom en overlijden ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
2
º. het gedeelte van het premie-inkomen waarop ingevolge een internationale regeling inzake sociale zekerheid die tussen Nederland en één of meer andere mogendheden van kracht is, de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is;
3
º. het gedeelte van het premie-inkomen dat, bij gebreke van een internationale regeling, is onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom en overlijden van een andere mogendheid;
c. ten aanzien van degene die niet is uitgezonderd van de verplichte verzekering voor de volksverzekeringen op grond van de artikelen 13, eerste lid, onderdeel a, 13, tweede lid, onderdeel c, 13, derde lid, onderdeel a, 13, vierde lid, onderdeel c, 14, eerste lid, onderdeel a, 15, eerste lid, onderdeel a, b of c, onder 1º, of 16, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband met het verrichten van de in die artikelen bedoelde andere werkzaamheden: het belastbare loon uit de dienstbetrekking uit hoofde waarvan hij zou zijn uitgezonderd van de verplichte verzekering voor de volksverzekeringen indien hij die andere werkzaamheden niet zou hebben verricht.

 

Art. 2.4. Premie-inkomen bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar
Ten aanzien van degene die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar niet premieplichtig is, wordt voor de premieheffing bij wege van aanslag als premie-inkomen geen hoger bedrag in aanmerking genomen dan het premie-inkomen verminderd met het gedeelte daarvan waarop, op grond van een internationale regeling inzake sociale zekerheid die tussen Nederland en één of meer andere mogendheden van kracht is, de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is of dat, bij gebreke van een internationale regeling, is onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom en overlijden van een andere mogendheid.

 

Art. 2.5. Aanpassing maximumpremie-inkomen bij gedeeltelijke premieplicht anders dan door overlijden
Ten aanzien van degene die gedurende een deel van het kalenderjaar anders dan door overlijden niet premieplichtig is, wordt voor de premieheffing bij wege van aanslag als premie-inkomen in aanmerking genomen het bedrag dat naar tijdsevenredigheid is afgeleid van het in artikel 8, derde lid, van de Wfsv vermelde premie-inkomen dat maximaal in aanmerking zou zijn genomen indien gedurende het gehele kalenderjaar sprake zou zijn geweest van premieplicht, tenzij toepassing van de bepalingen in die wet of van de overige bepalingen in deze regeling tot een lager premie-inkomen leidt.

 

Art. 2.6. Heffingspercentage bij verschillende premiepercentages
Ingeval zich ten aanzien van een verzekerde die in de premieheffing bij wege van aanslag wordt betrokken in het kalenderjaar tijdvakken voordoen waarin anders dan ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Wfsv verschillende premiepercentages gelden, wordt van hem de premie geheven naar een percentage (heffingspercentage) dat is samengesteld uit tijdsevenredige delen van die verschillende premiepercentages. Het heffingspercentage wordt afgerond op honderdsten naar beneden.

 

Art. 2.6a. Heffingskorting bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar
Ten aanzien van degene die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar anders dan door overlijden niet premieplichtig is, wordt de heffingskorting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de
Wfsv, tijdsevenredig verminderd naar rato van de periode van premieplicht in het kalenderjaar.

 

Art. 2.7. Tijdsevenredige vaststelling
Ingeval voor de premieheffing bij wege van aanslag het premie-inkomen, het heffingspercentage of de heffingskorting moet worden bepaald door middel van tijdsevenredige vaststelling, wordt daarbij:
a. een kalenderjaar op 360 dagen gesteld;
b. een kalendermaand op 30 dagen gesteld;
c. de dag waarop het tijdvak aanvangt als een gehele dag in aanmerking genomen;
d. de dag waarop het tijdvak eindigt niet in aanmerking genomen.

 

 

HOOFDSTUK  3

De financiering van de werknemersverzekeringen

 

AFDELING  1

Vaststelling loon

 

§ 1.  Bepaling loontijdvak bij twee kalenderjaren

Art. 3.1. Bepaling loontijdvak bij twee kalenderjaren
Voor de toepassing van artikel 17, eerste en tweede lid, van de Wfsv wordt een loontijdvak dat zich uitstrekt over

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x