Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
26-10-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 29641 Stcrt. 2013, 29641

 

 

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 18 september 2013, houdende regels omtrent de betaling van een periodieke bijdrage ten laste van het Ouderdomsfonds ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds

     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 87a, derde lid, Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
- CVZ: het College voor zorgverzekeringen,¹ genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
- SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;
- Ouderdomsfonds: het Ouderdomsfonds, genoemd in artikel 82, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
- Zorgverzekeringsfonds: het Zorgverzekeringsfonds, bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
- Rekening-courant van het CVZ: de rekening-courant, bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;
- Rekening-courant van de SVB: de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel a, van de Regeling Wfsv.

1. Volgens de redactie dient "College voor zorgverzekeringen" te worden vervangen door "Zorginstituut Nederland" en dient CVZ in dit besluit telkens te worden vervangen door: Zorginstituut.

 

Art. 2. De voorschotbedragen
-1. De SVB brengt maandelijks een voorschotbedrag ten laste van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.