Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Intrekking Stb. 2010, 867 Stb. 2010, 868
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 177 Stcrt. 2006, 177

 

 

5 september 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2006 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
Gemiddeld premieplichtig loon: €|27 000,00
Grens grote/kleine werkgever: €|675 000,00
Gemiddeld percentage: 0,62%
Maximumpremie grote werkgevers: 2,48%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage: 1,39%
Rekenpercentage: 0,48%
Correctiefactor werkgeversrisico: 0,35
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever:
1 jaar bekend: 5,14
2 jaar bekend: 2,52
3 jaar bekend: 1,67
4 jaar bekend: 1,25

 

Art. 2.
Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 1, wordt verhoogd respectievelijk verlaagd met de in artikel 2.9 van het Besluit Wfsv bedoelde opslagen en kortingen voor kleine werkgevers, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007.

 

Art. 4.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a en b, van de Wet financiering sociale verzekeringen, in werking met ingang van 1 januari 2007.¹

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 6 september 2006, Stcrt. 2006, 117, red.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 5 september 2006.
Raad van bestuur UWV,
de voorzitter,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[5 september 2006]

 

Algemeen

     Op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), onder goedkeuring van de minister, een voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk rekenpercentage en gemiddeld percentage vast. In het Besluit Wfsv zijn regels gesteld over de wijze waarop het rekenpercentage en het gemiddelde percentage worden vastgesteld. Tevens zijn daarin regels gesteld over de wijze waarop de opslag of korting wordt berekend en regels over de percentages die ten hoogste aan een werkgever in rekening mogen worden gebracht en die ten minste in rekening moeten worden gebracht.
     Op grond van het Besluit Wfsv stelt het UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WAO voor de werkgever. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2007.


Gemiddelde premieplichtige loon

     Het gemiddelde premieplichtige loon dient als basis voor het onderscheid tussen grote en kleine werkgevers. Kleine werkgever is de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar (2005) dat aan het premiejaar (2007) vooraf is gegaan een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 25-maal het gemiddelde premieplichtige loon (€|675 000,-); grote werkgever is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 25-maal het gemiddelde premieplichtige loon.


Gemiddelde percentage

     Het gemiddelde percentage is het percentage, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel b, van de Wfsv, en artikel 2.7 van het Besluit Wfsv. Dit percentage is het totaalbedrag van de in 2007 verwachte lasten verminderd met de verwachte niet-premiebaten van de Arbeidsongeschiktheidskas, vermenigvuldigd met honderd, welke uitkomst wordt gedeeld door het totaalbedrag van het in het premiejaar verwachte premieplichtige loon én te betalen uitkeringen.


Rekenpercentage

     Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv en artikel 2.6 van het Besluit Wfsv, wordt afgeleid van het gemiddelde percentage. Daarbij wordt gecorrigeerd voor het effect van de minimum- en de maximumpremie op de premieopbrengst en de intering op het vermogen van de Arbeidsongeschiktheidskas.


Maximumpremie

     Artikel 2.14, eerste lid, van het Besluit Wfsv bepaalt dat de gedifferentieerde premie ten hoogste viermaal het gemiddelde percentage is. Het maximum vloeit voort uit de vaststelling van het gemiddelde percentage.


Minimumpremie

     In artikel 2.14, eerste lid, van het Besluit Wfsv is bepaald dat de premie ten minste nihil is.


Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

     Het gemiddelde werkgeversrisicopercentage is het percentage, bedoeld in artikel 2.8, derde lid, van het Besluit Wfsv, en is kort gezegd het quotiënt van de uitkeringslasten WAO 2005, gedurende de periode van vijf jaar vanaf de dag van ingang, bedoeld in artikel 117 Wfsv, dus ingegaan in de periode 2000 tot en met 2005, en het gemiddelde premieplichtige loon in de jaren 2001 tot en met 2005.


Correctiefactor werkgeversrisico

     Voor grote werkgevers wordt de spreiding van de individuele werkgeversrisicopercentages in lijn gebracht met het rekenpercentage door de afwijkingen van deze werkgeversrisicopercentages ten opzichte van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage te vermenigvuldigen met een correctiefactor.
     Deze correctiefactor is gedefinieerd als een breuk met als teller het rekenpercentage en als noemer het gemiddelde werkgeversrisicopercentage.


Correctiefactor ontbrekende jaren

     Voor grote werkgevers die niet gedurende de gehele periode die bepalend is voor het individueel en het gemiddeld werkgeversrisicopercentage (berekeningstijdvak) werkgever zijn geweest, is in artikel 2.12 van het Besluit Wfsv een correctie voorgeschreven op het individueel werkgeversrisicopercentage. De correctie doet zich voor indien de werkgever is gestart vóór 2005, maar niet gedurende de gehele periode van 2001 tot en met 2005 werkgever is geweest, of de werkgever heeft binnen de periode van 2001 tot en met 2005 een periode waarin hij geen werknemers heeft gehad en dus geen werkgever is geweest.
     In deze situaties kan een individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald over een onvolledige periode. Voor ieder ontbrekend jaar wordt een correctie toegepast. De correctiefactor is berekend door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over de periode van 2001 tot en met 2005 te delen door het gemiddelde werkgeversrisicopercentage over het aantal beschikbare jaren.


Startende grote werkgever

     De grote werkgever die in 2005, 2006 of 2007 start, betaalt op grond van artikel 2.13, eerste lid, van het Besluit Wfsv het rekenpercentage. Er kan namelijk geen individueel werkgeversrisicopercentage worden bepaald. Aan de hand van de loonsom in het jaar waarin de werkgever is gestart, wordt bepaald of de werkgever een grote of een kleine werkgever is.


Opslagen/kortingen grote werkgevers

     De individuele opslag of korting voor een grote werkgever is gelijk aan het individuele werkgeversrisicopercentage, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, verminderd met het gemiddelde werkgeversrisicopercentage (artikel 2.8, derde lid, Besluit Wfsv), vermenigvuldigd met de correctiefactor werkgeversrisico.


Opslagen/kortingen kleine werkgevers

     De opslag of korting is voor alle kleine werkgevers in een sector gelijk aan het sectorpercentage van de kleine werkgevers in de sector, bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van het Besluit Wfsv, verminderd met de gemiddelde premie, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit Wfsv.
     Als het totaalbedrag van de voor 2007 geraamde premieplichtige loonsom van de kleine werkgevers in een sector, die geen eigenrisicodrager zijn, gelijk is aan of kleiner is dan 25-maal het gemiddelde premieplichtig loon in 2007, dan wordt voor die sector de korting/opslag op nihil vastgesteld (artikel 2.9, vierde lid, van het Besluit Wfsv). Dit is voor vier sectoren het geval (sectoren 19, 25, 26 en 63).


Goedkeuring

     Dit besluit behoeft op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wfsv op onderdelen de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Inwerkingtreding

     Het onderhavige besluit treedt, onder voorbehoud van ministeriële goedkeuring, in werking op 1 januari 2007.

 

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE

Sectorale opslagen en kortingen voor kleine werkgevers in 2007

 

Sector ¹ Opslag/korting Premie
1 Agrarisch bedrijf 0,48xxxx 0,96xxxx
2 Tabakverwerkende industrie –0,03xxxx 0,45xxxx
3 Bouwbedrijf 0,71xxxx 1,19xxxx
4 Baggerbedrijf 0,59xxxx 1,07xxxx
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,21xxxx 0,69xxxx
6 Timmerindustrie –0,12xxxx 0,36xxxx
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,18xxxx 0,66xxxx
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,13xxxx 0,61xxxx
9 Grafische industrie 0,28xxxx 0,76xxxx
10 Metaalindustrie 0,19xxxx 0,67xxxx
11 Elektrotechnische industrie 0,44xxxx 0,92xxxx
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,11xxxx 0,59xxxx
13 Bakkerijen 0,07xxxx 0,55xxxx
14 Suikerverwerkende industrie 0,30xxxx 0,78xxxx
15 Slagersbedrijven 0,67xxxx 1,15xxxx
16 Slagers overig 0,66xxxx 1,14xxxx
17 Detailhandel en ambachten 0,30xxxx 0,78xxxx
18 Reiniging 0,62xxxx 1,10xxxx
19 Grootwinkelbedrijf 0,00xxxx 0,48 *xxx
20 Havenbedrijven –0,17xxxx 0,31xxxx
21 Havenclassificeerders –0,06xxxx 0,42xxxx
22 Binnenscheepvaart –0,25xxxx 0,23xxxx
23 Visserij –0,24xxxx 0,24xxxx
24 Koopvaardij –0,24xxxx 0,24xxxx
25 Vervoer KLM 0,00xxxx 0,48 *xxx
26 Vervoer NS 0,00xxxx 0,48 *xxx
27 Vervoer posterijen –0,48xxxx 0,00xxxx
28 Taxi- en ambulancevervoer 0,15xxxx 0,63xxxx
29 Openbaar vervoer –0,48xxxx 0,00xxxx
30 Besloten busvervoer 0,37xxxx 0,85xxxx
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht –0,19xxxx 0,29xxxx
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,23xxxx 0,71xxxx
33 Horeca algemeen –0,01xxxx 0,47xxxx
34 Horeca catering –0,11xxxx 0,37xxxx
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,01xxxx 0,49xxxx
38 Banken –0,35xxxx 0,13xxxx
39 Verzekeringswezen –0,20xxxx 0,28xxxx
40 Uitgeverij –0,17xxxx 0,31xxxx
41 Groothandel I –0,10xxxx 0,38xxxx
42 Groothandel II 0,09xxxx 0,57xxxx
43 Zakelijke dienstverlening I –0,10xxxx 0,38xxxx
44 Zakelijke dienstverlening II –0,24xxxx 0,24xxxx
45 Zakelijke dienstverlening III –0,16xxxx 0,32xxxx
46 Zuivelindustrie –0,23xxxx 0,25xxxx
47 Textielindustrie 0,77xxxx 1,25xxxx
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,13xxxx 0,61xxxx
49 Chemische industrie 0,42xxxx 0,90xxxx
50 Voedingsindustrie 0,29xxxx 0,77xxxx
51 Algemene industrie 0,64xxxx 1,12xxxx
52 Uitzendbedrijven 0,06xxxx 0,54xxxx
53 Bewakingsondernemingen –0,28xxxx 0,20xxxx
54 Culturele instellingen –0,19xxxx 0,29xxxx
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,14xxxx 0,62xxxx
56 Schildersbedrijf 0,41xxxx 0,89xxxx
57 Stukadoorsbedrijf 0,70xxxx 1,18xxxx
58 Dakdekkersbedrijf 0,19xxxx 0,67xxxx
59 Mortelbedrijf –0,17xxxx 0,31xxxx
60 Steenhouwerijbedrijf 0,66xxxx 1,14xxxx
61 Overheid, Onderwijs en wetenschappen 0,05xxxx 0,53xxxx
62 Overheid, Rijk, politie en rechterlijke macht –0,03xxxx 0,45xxxx
63 Overheid, Defensie 0,00xxxx 0,48 *xxx
64 Overheid, Provincies, gemeenten en waterschappen 0,40xxxx 0,88xxxx
65 Overheid, Openbare nutsbedrijven –0,20xxxx 0,28xxxx
66 Overheid, Overige instellingen 0,03xxxx 0,51xxxx
67 Werk en (re)integratie 0,34xxxx 0,82xxxx
68 Railbouw 0,42xxxx 0,90xxxx
69 Telecommunicatie –0,02xxxx 0,46xxxx

1. Zie ook Regeling Wfsv, red.
* De totale loonsom van kleine werkgevers binnen deze sector ligt beneden de loonsomgrens van €|650 000,-.