Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
05-01-2006 01-01-2006 Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 3 Stcrt. 2006, 3

 

 

27 december 2005

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2006 vastgesteld op 6,38%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2005, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2006.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2006.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 27 december 2005.
Plv. voorzitter Raad van bestuur UWV,
A.G. Dümig
.

 

 

 

TOELICHTING
[27 december 2005]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WIA-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de Wet WIA.
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WIA-premie betalen als verplicht verzekerden. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld op de som van de basispremie en het rekenpercentage. Voor de basispremie 2006 is uitgegaan van 5,40%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2006 bedraagt 0,98%. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden in 2006 bedraagt derhalve 6,38%.

 

Plv. voorzitter Raad van bestuur UWV,
A.G. Dümig
.