Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 243 Stcrt. 2006, 243

 

 

28 november 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2007 vastgesteld op 5,63%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 28 november 2006.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[28 november 2006]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld op de som van de basispremie en het rekenpercentage. Voor de basispremie 2007 is uitgegaan van 5,15%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2007 bedraagt 0,48%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2007 bedraagt derhalve 5,63%.

 

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.