Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2008   Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 246 Stcrt. 2007, 246

 

 

4 december 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2008 vastgesteld op 5,80%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 4 december 2007.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[4 december 2007]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. Sinds 1 januari 1998 bestaat de WAO-premie uit twee delen: een landelijk uniforme premie en een naar werkgever gedifferentieerde premie. De basis voor de gedifferentieerde premie is het rekenpercentage.
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld op de som van de basispremie en het rekenpercentage. Voor de basispremie 2008 is uitgegaan van 5,65%. Het vastgestelde rekenpercentage voor 2008 bedraagt 0,15%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2008 bedraagt daarom 5,80%.

 

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.