Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 243
(= 1884)
Stcrt. 2008, 243
(= 1884)

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2009 vastgesteld op 5,85%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 25 november 2008.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[25 november 2008]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. De WAO-premie voor de vrijwillige verzekering bestaat uit twee delen: de basispremie WAO/Wet WIA en de uniforme premie Aok [Arbeidsongeschiktheidskas, red.].
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WAO-premie betalen als verplicht verzekerden. De basispremie WAO/Wet WIA voor 2009 is vastgesteld op 5,70%. De uniforme premie Aok voor 2009 is 0,15%. De WAO-premie voor vrijwillig verzekerden in 2009 bedraagt daarom 5,85%.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.