Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 21411 Stcrt. 2011, 21411

 

 

15 november 2011

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2012 vastgesteld op 5,05%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 15 november 2011.
A. Paling,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 november 2011]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op de basispremie WAO/WIA voor de verplicht verzekerden. Voor 2012 is sprake van vaststelling op het maximum van de basispremie WAO/WIA van 5,05%.