Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 243 Stcrt. 2006, 243

 

 

28 november 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2007 vastgesteld op 6,38%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2007.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 28 november 2006.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[28 november 2006]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WIA-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de Wet WIA.
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WIA-premie betalen als verplicht verzekerden. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld op de som van de basispremie WAO, het rekenpercentage Aok [Arbeidsongeschiktheidskas, red.] en het rekenpercentage Whk [Werkhervattingskas, red.]. Voor de basispremie 2007 is uitgegaan van 5,15%. Het vastgestelde rekenpercentage Aok en Whk voor 2007 bedraagt respectievelijk 0,48% en 0,75%. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden in 2007 bedraagt derhalve 6,38%.

 

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.