Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 241
(= 1727)
Stcrt. 2008, 241
(= 1727)

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2009 vastgesteld op 6,32%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2009.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 25 november 2008.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[25 november 2008]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WIA-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de Wet WIA.
     Het UWV streeft naar een situatie waarin vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel aan WIA-premie betalen als verplicht verzekerden. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden is vastgesteld op de som van de basispremie WAO/WIA, de uniforme premie Aok [Arbeidsongeschiktheidskas, red.] en het rekenpercentage Whk [Werkhervattingskas, red.]. De basispremie WAO/WIA voor 2009 is 5,70%. De uniforme premie Aok voor 2009 bedraagt 0,15%. Het rekenpercentage Whk voor 2009 is vastgesteld op 0,47%. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden in 2009 bedraagt daarom 6,32%.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.