Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 19982 Stcrt. 2010, 19982

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2011 vastgesteld op 5,72%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2011.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 30 november 2010.
J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 november 2010]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stelt de WIA-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de Wet WIA. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op de som van de basispremie WAO/WIA en het rekenpercentage Whk [Werkhervattingskas, red.] voor de verplicht verzekerden. Voor 2011 is sprake van vaststelling op het maximum van de som van de basispremie WAO/WIA van 5,10% en het rekenpercentage Whk van 0,62%. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden in 2011 bedraagt daarom 5,72%.

 

J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.