Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 21412 Stcrt. 2011, 21412

 

 

15 november 2011

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2012 vastgesteld op 5,60%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2012.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 15 november 2011.
A. Paling,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 november 2011]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de WIA-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de Wet WIA. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op de som van de basispremie WAO/WIA en het rekenpercentage Werkhervattingskas (Whk) voor de verplicht verzekerden. Voor 2012 is sprake van vaststelling op het maximum van de som van de basispremie WAO/WIA van 5,05% en het rekenpercentage Whk van 0,55%. De WIA-premie voor vrijwillig verzekerden in 2012 bedraagt daarom 5,60%.