Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Intrekking Stb. 2010, 867 Stb. 2010, 868
01-01-2010   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 16792 Stcrt. 2009, 16792

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2010 wordt vastgesteld op 0,07%.

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2010.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2010.¹

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 16 oktober 2009, Stcrt. 2009, 16792, red.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 1 september 2009.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 september 2009]

 

Algemeen

     Bij Koninklijk besluit van 13 december 2006, Stb. 2006, 699 [Besluit afschaffing Pemba WAO, red.], is geregeld dat er met ingang van 1 januari 2008 geen gedifferentieerde premie voor de WAO meer zal zijn. Vanaf die datum geldt er een voor alle takken van bedrijf en beroep uniforme premie. Deze wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) vastgesteld. In het Besluit Wfsv zijn regels gesteld over de wijze waarop de uniforme premie wordt vastgesteld.
     De uniforme premie is verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2010.


Uniforme premie

     De uniforme premie is het percentage, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Wfsv en artikel 2.5 van het Besluit Wfsv. Dit percentage is het totaalbedrag van de in 2010 verwachte lasten verminderd met de verwachte niet-premiebaten van de Arbeidsongeschiktheidskas, vermenigvuldigd met honderd, welke uitkomst wordt gedeeld door het totaalbedrag van het in het premiejaar verwachte premieplichtige loon én te betalen uitkeringen. Daarbij wordt gecorrigeerd voor de intering op het vermogen van de Arbeidsongeschiktheidskas.


Goedkeuring

     Dit besluit behoeft op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wfsv, op onderdelen de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Inwerkingtreding

     Het onderhavige besluit treedt, onder voorbehoud van ministeriële goedkeuring, in werking op 1 januari 2010.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.