Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Intrekking Stb. 2019, 219 Stb. 2019, 266
01-01-2007   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 225 Stcrt. 2006, 225

 

 

7 november 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105 van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2007 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,┬╣ in werking met ingang van 1 januari 2007.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 13 november 2006, Stcrt. 2006, 225, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2007.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 7 november 2006.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Lastenplafonds sectorfondsen 2007

 

Sector: lastenplafond (in %)

1. Agrarisch bedrijf: 4,50
2. Tabakverwerkende industrie: 3,75
3. Bouwbedrijf: 3,75
4. Baggerbedrijf: 3,75
5. Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie: 3,75
6. Timmerindustrie: 3,75
7. Meubel- en orgelbouwindustrie: 4,50
8. Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding: 3,75
9. Grafische industrie: 3,75
10. Metaalindustrie: 3,75
11. Elektrotechnische industrie: 3,75
12. Metaal- en technische bedrijfstakken: 3,75
13. Bakkerijen: 3,75
14. Suikerverwerkende industrie: 3,75
15. Slagersbedrijven: 3,75
16. Slagers overig: 4,50
17. Detailhandel en ambachten: 3,75
18. Reiniging: 3,75
19. Grootwinkelbedrijf: 3,75
20. Havenbedrijven: 3,75
21. Havenclassificeerders: 3,75
22. Binnenscheepvaart: 3,75
23. Visserij: 4,50
24. Koopvaardij: 3,75
25. Vervoer KLM: 3,75
26. Vervoer NS: 3,75
27. Vervoer posterijen: 3,75
28. Taxi- en ambulancevervoer: 3,75
29. Openbaar vervoer: 3,75
30. Besloten busvervoer: 3,75
31. Overig personenvervoer te land en in de lucht: 4,50
32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht: 3,75
33. Horeca algemeen: 4,50
34. Horeca catering: 3,75
35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen: 3,75
38. Banken: 3,75
39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen: 3,75
40. Uitgeverij: 3,75
41. Groothandel I: 3,75
42. Groothandel II: 3,75
43. Zakelijke dienstverlening I: 3,75
44. Zakelijke dienstverlening II: 3,75
45. Zakelijke dienstverlening III: 3,75
46. Zuivelindustrie: 3,75
47. Textielindustrie: 3,75
48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie: 3,75
49. Chemische industrie: 3,75
50. Voedingsindustrie: 3,75
51. Algemene industrie: 3,75
52. Uitzendbedrijven: 5,00
53. Bewakingsondernemingen: 3,75
54. Culturele instellingen: 4,50
55. Overige takken van bedrijf en beroep: 3,75
56. Schildersbedrijf: 5,00
57. Stukadoorsbedrijf: 4,50
58. Dakdekkersbedrijf: 4,50
59. Mortelbedrijf: 3,75
60. Steenhouwersbedrijf: 3,75
61 t/m 67. Overheid: 4,50
68. Railbouw: 3,75
69. Telecommunicatie: 3,75

 

 

 

TOELICHTING
[7 november 2006]

 

     Volgens artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen stelt het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] jaarlijks de lastenplafonds vast voor de sectorfondsen. Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de lasten die uitkomen boven het lastenplafond. Hiermee wordt voorkomen dat een in moeilijkheden verkerend sectorfonds in een negatieve spiraal terechtkomt.
     Het lastenplafond bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte bedraagt voor iedere sector 3,75% van het premieplichtig loon. Dit percentage dient te worden ge├»nterpreteerd als de maximaal door de sector te dragen "basiswerkloosheid". Het variabele deel ligt tussen de 0% en 2% van het premieplichtig loon, afhankelijk van het gemiddelde lastenpercentage over vier jaren. Het betreft een sectorspecifieke opslag voor sectoren die een hoger gemiddeld risico hebben. Het gemiddelde lastenpercentage over de laatste vier gerealiseerde jaren bepaalt in welke klasse de sector wordt ingedeeld.

Tabel: klasse-indeling lastenplafonds 2007:

Gemiddelde lastenpercentage over de periode 2002-2005 Vast deel lastenplafond Variabel deel lastenplafond Lastenplafond
Kleiner dan 2,00% 3,75 0,00 3,75
Tussen 2,00% en 3,75% 3,75 0,75 4,50
Tussen 3,75% en 5,75% 3,75 1,25 5,00
Groter dan 5,75% 3,75 2,00 5,75

 
     Toepassing van deze systematiek leidt tot de in bijlage 1 gegeven lastenplafonds voor 2007. Dit besluit behoeft op grond van artikel 105, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.