Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Intrekking Stb. 2019, 219 Stb. 2019, 266
01-01-2010   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 18114 Stcrt. 2009, 18114

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2010 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,ยน in werking met ingang van 1 januari 2010.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 17 november 2009, Stcrt. 2009, 18114, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2010.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 3 november 2009.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Lastenplafonds sectorfondsen 2010

 

Sector: lastenplafond (in %)

1. Agrarisch bedrijf: 1,44
2. Tabakverwerkende industrie: 1,16
3. Bouwbedrijf: 0,75
4. Baggerbedrijf: 0,25
5. Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie: 1,17
6. Timmerindustrie: 0,67
7. Meubel- en orgelbouwindustrie: 1,48
8. Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding: 0,76
9. Grafische industrie: 1,60
10. Metaalindustrie: 0,72
11. Elektrotechnische industrie: 0,98
12. Metaal- en technische bedrijfstakken: 0,81
13. Bakkerijen: 1,20
14. Suikerverwerkende industrie: 0,81
15. Slagersbedrijven: 1,82
16. Slagers overig: 1,41
17. Detailhandel en ambachten: 1,60
18. Reiniging: 1,44
19. Grootwinkelbedrijf: 0,94
20. Havenbedrijven: 0,75
21. Havenclassificeerders: 1,06
22. Binnenscheepvaart: 0,95
23. Visserij: 2,85
24. Koopvaardij: 0,65
25. Vervoer KLM: 0,30
26. Vervoer NS: 0,42
27. Vervoer posterijen: 0,39
28. Taxivervoer: 1,56
29. Openbaar vervoer: 0,34
30. Besloten busvervoer: 1,80
31. Overig personenvervoer te land en in de lucht: 2,25
32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht: 0,73
33. Horeca algemeen: 1,69
34. Horeca catering: 1,60
35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen: 0,64
38. Banken: 0,63
39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen: 0,68
40. Uitgeverij: 1,30
41. Groothandel I: 0,93
42. Groothandel II: 1,21
43. Zakelijke dienstverlening I: 0,59
44. Zakelijke dienstverlening II: 1,07
45. Zakelijke dienstverlening III: 1,11
46. Zuivelindustrie: 0,79
47. Textielindustrie: 1,56
48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie: 0,91
49. Chemische industrie: 0,86
50. Voedingsindustrie: 1,02
51. Algemene industrie: 0,85
52. Uitzendbedrijven: 3,93
53. Bewakingsondernemingen: 1,56
54. Culturele instellingen: 2,99
55. Overige takken van bedrijf en beroep: 1,29
56. Schildersbedrijf: 3,01
57. Stukadoorsbedrijf: 1,03
58. Dakdekkersbedrijf: 2,50
59. Mortelbedrijf: 0,58
60. Steenhouwersbedrijf: 0,73
61 t/m 67. Overheid: 1,97
68. Railbouw: 0,34
69. Telecommunicatie: 1,04

 

 

 

TOELICHTING
[3 november 2009]

 

     Volgens artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen stelt het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] jaarlijks de lastenplafonds vast voor de sectorfondsen. Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de werkloosheidslasten die uitkomen boven het lastenplafond. Hiermee wordt voorkomen dat een in moeilijkheden verkerend sectorfonds in een negatieve spiraal terechtkomt.
     De oplopende werkloosheid als gevolg van de economische crisis leidt tot hogere lasten voor de sectorfondsen. Om die reden heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het UWV verzocht de lastenplafonds 2009 en 2010 op een andere wijze dan gebruikelijk (opnieuw) vast te stellen, waardoor uitkeringen eerder ten laste van het AWf worden gebracht.
     Hiertoe wordt het lastenplafond gesteld op een hoogte gelijk aan het gemiddelde lastenpercentage van de vier voorafgaande jaren. Voor het lastenplafond 2010 geldt hierbij een vaststelling op het gemiddelde over de periode 2005-2008, maar niet hoger dan het lastenplafond zou zijn geweest onder de tot nu toe geldende systematiek.
     Toepassing van deze tijdelijke gewijzigde systematiek leidt tot de in bijlage 1 gegeven lastenplafonds voor 2010. Dit besluit behoeft op grond van artikel 105, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.