Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Intrekking Stb. 2019, 219 Stb. 2019, 266
01-01-2013   Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 22296 Stcrt. 2012, 22296

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2013 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,ยน in werking met ingang van 1 januari 2013.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 26 oktober 2012, Stcrt. 2012, 22296, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2013.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 16 oktober 2012.
B. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Lastenplafonds sectorfondsen 2013

 

Sector: lastenplafond (in %)

1. Agrarisch bedrijf: 3,75
2. Tabakverwerkende industrie: 4,50
3. Bouwbedrijf: 4,50
4. Baggerbedrijf: 3,75
5. Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie: 4,50
6. Timmerindustrie: 4,50
7. Meubel- en orgelbouwindustrie: 4,50
8. Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding: 4,50
9. Grafische industrie: 4,50
10. Metaalindustrie: 4,50
11. Elektrotechnische industrie: 3,75
12. Metaal- en technische bedrijfstakken: 3,75
13. Bakkerijen: 3,75
14. Suikerverwerkende industrie: 3,75
15. Slagersbedrijven: 3,75
16. Slagers overig: 3,75
17. Detailhandel en ambachten: 4,50
18. Reiniging: 4,50
19. Grootwinkelbedrijf: 3,75
20. Havenbedrijven: 3,75
21. Havenclassificeerders: 3,75
22. Binnenscheepvaart: 3,75
23. Visserij: 3,75
24. Koopvaardij: 3,75
25. Vervoer KLM: 3,75
26. Vervoer NS: 3,75
27. Vervoer posterijen: 3,75
28. Taxivervoer: 4,50
29. Openbaar vervoer: 3,75
30. Besloten busvervoer: 4,50
31. Overig personenvervoer te land en in de lucht: 4,50
32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht: 3,75
33. Horeca algemeen: 4,50
34. Horeca catering: 3,75
35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen: 3,75
38. Banken: 3,75
39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen: 3,75
40. Uitgeverij: 4,50
41. Groothandel I: 3,75
42. Groothandel II: 3,75
43. Zakelijke dienstverlening I: 3,75
44. Zakelijke dienstverlening II: 3,75
45. Zakelijke dienstverlening III: 4,50
46. Zuivelindustrie: 3,75
47. Textielindustrie: 4,50
48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie: 4,50
49. Chemische industrie: 3,75
50. Voedingsindustrie: 3,75
51. Algemene industrie: 3,75
52. Uitzendbedrijven: 5,75
53. Bewakingsondernemingen: 4,50
54. Culturele instellingen: 4,50
55. Overige takken van bedrijf en beroep: 4,50
56. Schildersbedrijf: 4,50
57. Stukadoorsbedrijf: 5,00
58. Dakdekkersbedrijf: 5,00
59. Mortelbedrijf: 4,50
60. Steenhouwersbedrijf: 3,75
61 t/m 67. Overheid: 3,75
68. Railbouw: 3,75
69. Telecommunicatie: 3,75

 

 

 

TOELICHTING
[16 oktober 2012]

 

     Volgens artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen stelt het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] jaarlijks de lastenplafonds vast voor de sectorfondsen. Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de werkloosheidslasten die uitkomen boven het lastenplafond. Hiermee wordt voorkomen dat een in moeilijkheden verkerend sectorfonds in een negatieve spiraal terechtkomt.
     Het lastenplafond bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste gedeelte is voor iedere sector 3,75% van het premieplichtig loon. Dit is het percentage dat wordt gezien als de maximale door de sector te dragen "basiswerkloosheid". Het variabele deel ligt tussen de 0% en 2% van het premieplichtig loon, afhankelijk van het lastenpercentage over de laatste vier gerealiseerde jaren. Het betreft een sectorspecifieke opslag voor sectoren die een hoger gemiddeld risico hebben. Het lastenplafond wordt vastgesteld volgens onderstaande klasse-indeling.

Tabel: klasse-indeling lastenplafonds 2013:

Gemiddelde lastenpercentage over de periode 2008-2011 Vast deel lastenplafond Variabel deel lastenplafond Lastenplafond
Kleiner dan 2,00% 3,75 0,00 3,75
Tussen 2,00% en 3,75% 3,75 0,75 4,50
Tussen 3,75% en 5,75% 3,75 1,25 5,00
Groter dan 5,75% 3,75 2,00 5,75

 
     Toepassing van deze systematiek leidt tot de in bijlage 1 gegeven lastenplafonds voor 2013. Dit besluit behoeft op grond van artikel 105, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

B. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur
.