Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2008   Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 226 Stcrt. 2007, 226

 

 

6 november 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2008 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2007 ¹ wordt ingetrokken.

1. Volgens de redactie dient "Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2007" te worden vervangen door: Besluit vaststelling sectorpremies 2007.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,¹ in werking met ingang van 1 januari 2008.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 13 november 2007, Stcrt. 2007, 226, red.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2008.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 6 november 2007.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE  1

 

Sectorpremies ¹ 2008

Sectoren ² Premie-
percentage
Premie-
percentage
eigenrisico-
dragers ZW
1xxxx|| Agrarisch bedrijf 1,29% 0,81%
2 Tabakverwerkende industrie 0,23% 0,13%
3 Bouwbedrijf 0,00% 0,00%
4 Baggerbedrijf 0,00% 0,00%
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,81% 0,34%
6 Timmerindustrie 0,09% 0,00%
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 1,17% 0,70%
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,60% 0,40%
9 Grafische industrie 1,05% 0,75%
10 Metaalindustrie 0,71% 0,57%
11 Elektrotechnische industrie 0,64% 0,55%
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,68% 0,37%
13 Bakkerijen 0,82% 0,47%
14 Suikerverwerkende industrie 0,56% 0,32%
15 Slagersbedrijven 2,59% 1,95%
16 Slagers overig 1,50% 0,88%
17 Detailhandel 1,42% 0,94%
18 Reiniging 1,81% 1,05%
19 Grootwinkelbedrijf 0,76% 0,50%
20 Havenbedrijven 0,58% 0,35%
21 Havenclassificeerders 1,27% 0,47%
22 Binnenscheepvaart 1,09% 0,61%
23 Visserij 5,60% 5,44%
24 Koopvaardij 0,46% 0,19%
25 Vervoer KLM 0,06% 0,01%
26 Vervoer NS 0,36% 0,31%
27 Vervoer posterijen 0,33% 0,25%
28 Taxi- en ambulancevervoer 1,89% 0,91%
29 Openbaar vervoer 0,14% 0,11%
30 Besloten busvervoer 1,39% 1,00%
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,68% 0,55%
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,82% 0,35%
33 Horeca algemeen 1,56% 1,02%
34 Horeca catering 1,44% 1,09%
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,77% 0,57%
38 Banken 0,61% 0,52%
39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 0,68% 0,58%
40 Uitgeverij 2,09% 1,77%
41 Groothandel I 0,75% 0,56%
42 Groothandel II 1,11% 0,84%
43 Zakelijke dienstverlening I 0,47% 0,34%
44 Zakelijke dienstverlening II 0,71% 0,50%
45 Zakelijke dienstverlening III 0,86% 0,66%
46 Zuivelindustrie 0,10% 0,00%
47 Textielindustrie 0,49% 0,21%
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,12% 0,88%
49 Chemische industrie 0,87% 0,69%
50 Voedingsindustrie 0,80% 0,59%
51 Algemene industrie 1,30% 1,13%
52 Uitzendbedrijven 5,05% 0,95%
53 Bewakingsondernemingen 1,76% 1,21%
54 Culturele instellingen 2,40% 2,13%
55 Overige takken van bedrijf en beroep 1,28% 0,83%
56 Schildersbedrijf 1,94% 1,42%
57 Stukadoorsbedrijf 0,42% 0,00%
58 Dakdekkersbedrijf 3,32% 2,72%
59 Mortelbedrijf 0,61% 0,51%
60 Steenhouwerijbedrijf 1,55% 0,55%
61 - 67 Overheid 0,97% 0,07%
68 Railbouw 0,00% 0,00%
69 Telecommunicatie 0,98% 0,85%

1. Sectorpremies exclusief opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.

 

Premies ¹ per premiegroep 2008

Sectoren ² Premie-
percentage
Premie-
percentage
eigenrisco-
dragers ZW
1. Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf
Kort 8,94%xxx 5,54%xxx
Lang 0,20%xxx 0,16%xxx
3. Premiegroepen sector Bouwbedrijf
Kort 0,00%xxx 0,00%xxx
Lang 0,00%xxx 0,00%xxx
9. Premiegroepen sector Grafische industrie
Grafische industrie exclusief fotografen 1,01%xxx 0,72%xxx
Fotografen 2,24%xxx 1,56%xxx
33. Premiegroepen sector Horeca algemeen
Kort 3,68%xxx 3,14%xxx
Lang 1,22%xxx 0,68%xxx
52. Premiegroepen sector Uitzendbedrijven
Detachering 3,84%xxx 0,73%xxx
Intermediaire diensten 3,42%xxx 0,63%xxx
Uitzendbedrijven I A    
Kortingsklasse 4,11%xxx 0,87%xxx
Middenklasse 4,47%xxx 0,87%xxx
Opslagklasse 4,83%xxx 0,87%xxx
Uitzendbedrijven II A    
Kortingsklasse 5,63%xxx 1,14%xxx
Middenklasse 6,75%xxx 1,14%xxx
Opslagklasse 7,87%xxx 1,14%xxx
Uitzendbedrijven I B en II B 3,29%xxx 0,82%xxx
54. Premiegroepen sector Culturele instellingen
Kort 7,18%xxx 6,91%xxx
Lang 1,68%xxx 1,41%xxx
56. Premiegroepen sector Schildersbedrijf
Kort 5,10%xxx 4,58%xxx
Lang 1,47%xxx 0,95%xxx

1. Sectorpremies exclusief opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.
2. Zie ook Regeling Wfsv, red.

 

 

 

TOELICHTING
[6 november 2007]

 

     De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] stelt beide soorten premies vast. Met het onderhavige besluit stelt het UWV de sectorpremies vast.
     De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.
     De sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie.
     Met de inwerkingtreding van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (1 januari 2006) zijn de wachtgeldfondsen vervangen door de sectorfondsen.
     De Wet eigen risico dragen Ziektewet geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers. Het gaat om werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt, bijvoorbeeld mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals bepaalde groepen uitzendkrachten) en mensen met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Deze werknemers vallen sinds de privatisering van de Ziektewet [ZW, red.] onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet. De ZW-lasten van deze vangnetgroepen worden normaliter gefinancierd uit de sectorfondsen.
     De werkgevers die ervoor kiezen om de ZW-lasten zelf te dragen, zullen een lagere sectorpremie betalen, omdat het ziekterisico voor eigen rekening is. Bij bepaling van de sectorpremie voor eigenrisicodragers wordt het ZW-risico buiten beschouwing gelaten. Het ZW-risico bestaat uit de ZW-lasten en de daaraan verbonden uitvoeringskosten en sociale werkgeverslasten. Het ZW-risico is direct te herleiden uit de berekeningen die zijn gemaakt voor de sectorpremies.
     Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
     De sectorpremies worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgehoogd met een uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze opslag wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld en bedraagt 0,34% in 2008.
     Alle in deze nota vermelde premies zijn exclusief deze opslag.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.