Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  VASTSTELLING  SECTORPREMIES  2011
 
 

11 november 2010, Stcrt. 2010, 18206 (herplaatsing)
Inwerkingtreding: 1 januari 2011
(T.a.v. art. 28:1 Wfsv)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2011 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,¹ in werking met ingang van 1 januari 2011.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 11 november 2010, Stcrt. 2010, 18206, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2011.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 26 oktober 2010.
J.M. Linthorst
,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

BIJLAGE

 

Sectorpremies 2011

Sectoren ¹ Sectorpremie
zonder eigen
risico ZW
Premie-
percentage
eigenrisico-
dragersrZW
1xxxx|| Agrarisch bedrijf 1,46% 1,05%
2 Tabakverwerkende industrie 1,63% 1,32%
3 Bouwbedrijf 1,40% 0,91%
4 Baggerbedrijf 0,00% 0,00%
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 2,17% 1,38%
6 Timmerindustrie 1,58% 0,94%
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 2,58% 1,77%
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 1,62% 1,16%
9 Grafische industrie 2,45% 1,72%
10 Metaalindustrie 2,14% 1,81%
11 Elektrotechnische industrie 1,30% 1,10%
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 1,62% 1,10%
13 Bakkerijen 1,84% 1,13%
14 Suikerverwerkende industrie 1,16% 0,82%
15 Slagersbedrijven 2,22% 1,42%
16 Slagers overig 1,20% 0,70%
17 Detailhandel 2,50% 1,73%
18 Reiniging 3,25% 1,94%
19 Grootwinkelbedrijf 1,37% 0,87%
20 Havenbedrijven 1,66% 1,13%
21 Havenclassificeerders 2,19% 1,50%
22 Binnenscheepvaart 1,51% 1,10%
23 Visserij 0,76% 0,55%
24 Koopvaardij 1,01% 0,78%
25 Vervoer KLM 0,41% 0,33%
26 Vervoer NS 0,59% 0,49%
27 Vervoer posterijen 0,74% 0,49%
28 Taxivervoer 4,88% 2,56%
29 Openbaar vervoer 0,51% 0,31%
30 Besloten busvervoer 2,54% 1,75%
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 1,55% 1,11%
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 2,09% 1,22%
33 Horeca algemeen 2,80% 1,92%
34 Horeca catering 2,79% 1,82%
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 1,01% 0,71%
38 Banken 0,83% 0,72%
39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 1,01% 0,88%
40 Uitgeverij 2,33% 1,82%
41 Groothandel I 1,55% 1,19%
42 Groothandel II 1,90% 1,46%
43 Zakelijke dienstverlening I 1,07% 0,85%
44 Zakelijke dienstverlening II 1,73% 1,32%
45 Zakelijke dienstverlening III 2,36% 1,66%
46 Zuivelindustrie 0,53% 0,42%
47 Textielindustrie 2,54% 2,00%
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,70% 1,24%
49 Chemische industrie 1,58% 1,26%
50 Voedingsindustrie 1,28% 1,00%
51 Algemene industrie 1,34% 1,10%
52 Uitzendbedrijven 8,58% 5,50%
53 Bewakingsondernemingen 2,66% 1,82%
54 Culturele instellingen 3,54% 3,16%
55 Overige takken van bedrijf en beroep 2,70% 2,01%
56 Schildersbedrijf 2,27% 1,62%
57 Stukadoorsbedrijf 2,48% 1,22%
58 Dakdekkersbedrijf 3,70% 2,80%
59 Mortelbedrijf 1,09% 0,91%
60 Steenhouwerijbedrijf 1,57% 1,12%
61 - 67 Overheid 1,29% 0,56%
68 Railbouw 0,40% 0,22%
69 Telecommunicatie 1,49% 1,24%

 

Premies per premiegroep 2011

xSectoren ¹ Premiegroepen
zonder eigen
risico ZW

Premiegroepen
eigenrisco-
dragersrZW

x1. Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf
xxxKort x6,50% 4,15%
xxxLang x0,89% 0,81%
x3. Premiegroepen sector Bouwbedrijf
xxxKort x3,11% 2,63%
xxxLang x1,16% 0,68%
x9. Premiegroepen sector Grafische industrie
xxxGrafische industrie exclusief fotografen x2,39% 1,69%
xxxFotografen x4,86% 3,05%
x33. Premiegroepen sector Horeca algemeen
xxxKort x4,94% 4,06%
xxxLang x1,94% 1,06%
x52. Premiegroepen sector Uitzendbedrijven
xxxDetachering x6,71% 5,32%

xxxIntermediaire diensten

x7,29% 5,70%
xxxUitzendbedrijven I A xx x
xxxKortingsklasse x9,22% 6,28%
xxxMiddenklasse x9,54% 6,28%
xxxOpslagklasse x9,87% 6,28%
xxxUitzendbedrijven II A xx xx
xxxKortingsklasse x9,41% 5,95%
xxxMiddenklasse x10,27% 5,95%
xxxOpslagklasse x11,14% 5,95%
xxxUitzendbedrijven I B en II B x5,46% 4,18%

x54. Premiegroepen sector Culturele instellingen

xxxKort x8,41% 8,03%
xxxLang x2,12% 1,74%
x56. Premiegroepen sector Schildersbedrijf
xxxKort x5,64% x4,99%
xxxLang x1,94% x1,29%

1. Zie ook Regeling Wfsv, red.

 

 

 

TOELICHTING
[26 oktober 2010]

 

     De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] stelt de sectorale premies vast en adviseert over de AWf-premie. Met het onderhavige besluit stelt UWV de sectorpremies voor 2011 vast.
     De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.
     De sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit.
     De Wet eigen risico dragen Ziektewet geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers. Het gaat om werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt, bijvoorbeeld mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals bepaalde groepen uitzendkrachten) en mensen met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Deze werknemers vallen sinds de privatisering van de Ziektewet [ZW, red.] onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet. De ZW-lasten van werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst worden normaliter gefinancierd uit de sectorfondsen.
     De werkgevers die ervoor kiezen om de ZW-lasten zelf te dragen, zullen een lagere sectorpremie betalen, omdat het ziekterisico voor eigen rekening is.
     Door de aanhoudende economische crisis blijven de lasten voor de sectorfondsen hoog. Om die reden heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid UWV verzocht om de termijn waarin een verwacht positief of negatief dekkingssaldo moet zijn ingelopen respectievelijk aangezuiverd te verlengen tot vijf jaar.
     Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
     De sectorpremies worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgehoogd met een uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze opslag wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld.
     Alle in deze nota vermelde premies zijn exclusief deze opslag.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x