Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 19630 Stcrt. 2011, 19630

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2012 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,¹ in werking met ingang van 1 januari 2012.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 26 oktober 2011, Stcrt. 2011, 19630, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2012.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 18 oktober 2011.
A. Paling
,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Sectorpremies 2012

 

Sector ¹ Sectorpremie
zonder eigen
risico ZW
Sectorpremie
eigenrisico-
dragers ZW
1xxxx|| Agrarisch bedrijf 2,03% 1,63%
2 Tabakverwerkende industrie 2,02% 1,80%
3 Bouwbedrijf 2,69% 2,16%
4 Baggerbedrijf 0,00% 0,00%
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 3,30% 2,54%
6 Timmerindustrie 3,55% 2,73%
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 3,59% 2,83%
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 2,57% 2,17%
9 Grafische industrie 4,80% 4,05%
10 Metaalindustrie 1,33% 1,05%
11 Elektrotechnische industrie 1,73% 1,57%
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 1,94% 1,48%
13 Bakkerijen 2,33% 1,65%
14 Suikerverwerkende industrie 1,56% 1,19%
15 Slagersbedrijven 2,95% 2,23%
16 Slagers overig 2,70% 2,10%
17 Detailhandel en ambachten 3,14% 2,41%
18 Reiniging 4,13% 2,87%
19 Grootwinkelbedrijf 1,96% 1,49%
20 Havenbedrijven 1,90% 1,46%
21 Havenclassificeerders 2,56% 1,88%
22 Binnenscheepvaart 1,52% 1,00%
23 Visserij 1,29% 0,95%
24 Koopvaardij 1,12% 0,78%
25 Vervoer KLM 0,38% 0,33%
26 Vervoer NS 0,72% 0,64%
27 Vervoer posterijen 1,24% 0,89%
28 Taxivervoer 5,67% 3,54%
29 Openbaar vervoer 0,69% 0,49%
30 Besloten busvervoer 3,51% 2,46%
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 2,55% 2,17%
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 2,28% 1,53%
33 Horeca algemeen 3,15% 2,32%
34 Horeca catering 3,07% 2,05%
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 1,25% 0,91%
38 Banken 1,66% 1,55%
39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 1,59% 1,43%
40 Uitgeverij 3,34% 2,85%
41 Groothandel I 1,91% 1,57%
42 Groothandel II 2,19% 1,79%
43 Zakelijke dienstverlening I 1,27% 1,07%
44 Zakelijke dienstverlening II 2,29% 1,89%
45 Zakelijke dienstverlening III 2,18% 1,75%
46 Zuivelindustrie 0,79% 0,68%
47 Textielindustrie 2,42% 2,00%
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 2,09% 1,60%
49 Chemische industrie 1,42% 1,15%
50 Voedingsindustrie 1,48% 1,20%
51 Algemene industrie 1,35% 1,14%
52 Uitzendbedrijven 9.05% 6,16%
53 Bewakingsondernemingen 3,43% 2,50%
54 Culturele instellingen 3,97% 3,62%
55 Overige takken van bedrijf en beroep 2,96% 2,38%
56 Schildersbedrijf 3,16% 2,47%
57 Stukadoorsbedrijf 5,64% 4,38%
58 Dakdekkersbedrijf 5,08% 4,04%
59 Mortelbedrijf 1,51% 1,38%
60 Steenhouwersbedrijf 1,95% 1,16%
61 - 67 Overheid 2,11% 1,59%
68 Railbouw 0,90% 0,68%
69 Telecommunicatie 2,59% 2,33%

1. Zie ook bijlage 1 bij de Regeling Wfsv, red.

 

 

BIJLAGE  2

Premies per premiegroep 2012

 

Sector ¹ Premiegroepen
zonder eigen
risico ZW
Premiegroepen
eigenrisco-
dragers ZW
1. Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf
Kort 6,44%xxx 4,81%xxx
Lang 0,89%xxx 0,81%xxx
3. Premiegroepen sector Bouwbedrijf
Kort 7,55%xxx 7,02%xxx
Lang 2,15%xxx 1,62%xxx
9. Premiegroepen sector Grafische industrie
Grafische industrie exclusief fotografen 4,75%xxx 4,01%xxx
Fotografen 7,10%xxx 5,52%xxx
33. Premiegroepen sector Horeca algemeen
Kort 5,54%xxx 4,71%xxx
Lang 2,13%xxx 1,30%xxx
52. Premiegroepen sector Uitzendbedrijven
Detachering 7,75%xxx 6,51%xxx
Intermediaire diensten 9,60%xxx 7,70%xxx
Uitzendbedrijven I A    
Kortingsklasse 10,23%xxx 7,14%xxx
Middenklasse 10,57%xxx 7,14%xxx
Opslagklasse 10,91%xxx 7,14%xxx
Uitzendbedrijven II A    
Kortingsklasse 10,31%xxx 6,85%xxx
Middenklasse 11,17%xxx 6,85%xxx
Opslagklasse 12,04%xxx 6,85%xxx
Uitzendbedrijven I B en II B 5,52%xxx 4,44%xxx
54. Premiegroepen sector Culturele instellingen
Kort 9,69%xxx 9,34%xxx
Lang 2,43%xxx 2,08%xxx
56. Premiegroepen sector Schildersbedrijf
Kort 8,41%xxx 7,72%xxx
Lang 2,61%xxx 1,92%xxx

1. Zie ook bijlage 1 bij de Regeling Wfsv, red.

 

 

 

TOELICHTING
[18 oktober 2011]

 

     De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] stelt de sectorale premies vast en adviseert over de AWf-premie. Met het onderhavige besluit stelt het UWV de sectorpremies voor 2012 vast.
     De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.
     De sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep van belang en niet de sectorpremie.
     De Wet financiering sociale verzekeringen geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers. Het gaat om werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt, bijvoorbeeld mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals bepaalde groepen uitzendkrachten) en mensen met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Deze werknemers vallen sinds de privatisering van de Ziektewet onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet. De ZW-lasten van werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst worden normaliter gefinancierd uit de sectorfondsen.
     De werkgevers die ervoor kiezen om de ZW-lasten zelf te dragen, zullen een lagere sectorpremie betalen, omdat het ziekterisico voor eigen rekening is.
     Door het uitblijven van het economische herstel blijven de lasten voor de sectorfondsen hoog. Om die reden heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het UWV verzocht om de termijn waarin een verwacht positief of negatief dekkingssaldo moet zijn ingelopen respectievelijk aangezuiverd te verlengen tot vijf jaar.
     Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
     De sectorpremies worden door het ministerie van SZW opgehoogd met een uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze opslag wordt door het ministerie van SZW vastgesteld.
     Alle in de bijlagen vermelde premies zijn exclusief deze opslag.

 

A. Paling,
waarnemend voorzitter Raad van bestuur
.