Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2014   Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 29792 Stcrt. 2013, 29792

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2014 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,¹ in werking met ingang van 1 januari 2014.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 17 oktober 2013, Stcrt. 2013, 29792, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2014.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 15 oktober 2013.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Sectorpremies 2014

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.