Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 60310 Stcrt. 2017, 60310

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2018 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,¹ in werking met ingang van 1 januari 2018.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 16 oktober 2017, Stcrt. 2017, 60310, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2018.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 10 oktober 2017
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur

 

 

 

BIJLAGE  1

Sectorpremies 2018

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.