Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2019   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 60774 Stcrt. 2018, 60774

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2019 vastgesteld op de percentages zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het gemiddeld premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,77%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,¹ in werking met ingang van 1 januari 2019.

1. Goedkeuring is verleend bij Besluit van 23 oktober 2018, Stcrt. 2018, 60774, red.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2019 en gemiddeld premiepercentage 2019.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 9 oktober 2018
A. Paling,
voorzitter Raad van bestuur

 

 

 

BIJLAGE  1

Sectorpremies 2019

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.