Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2011   Intrekking Stb. 2010, 867 Stb. 2010, 868
23-12-2006   Nieuwe regeling Stb. 2006, 699 Stb. 2006, 699

 

 

BESLUIT van 13 december 2006 tot vaststelling van een tijdstip voor het buiten toepassing verklaren van artikel 37, tweede en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Besluit afschaffing Pemba WAO)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2006, nr. SV/WV/2006/98532;
     Gelet op artikel 122e van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Tijdstip afschaffing premiedifferentiatie WAO
Het tijdstip, bedoeld in artikel 122e van de Wet financiering sociale verzekeringen, met ingang waarvan artikel 37, tweede en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen niet van toepassing is, wordt vastgesteld op 1 januari 2008.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit afschaffing Pemba WAO.

 

 

     Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 13 december 2006

 

BEATRIX

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus

 

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

 

 

 

NOTA  VAN  TOELICHTING
[13 december 2006]

 

Algemeen

 

     In het Najaarsakkoord van 5 november 2004 is afgesproken dat de uitkeringen, bedoeld in artikel 51 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) (IVA-uitkering) [IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten, red.], met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 zullen worden verhoogd en de premiedifferentiatie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas (Pemba) zal worden afgeschaft indien de instroom in de IVA sinds januari 2006 daadwerkelijk beperkt is gebleven tot 25.000 op twaalfmaandsbasis en indien de intentie van de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en werknemers met betrekking tot de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren, zoals verwoord in de Stichtingsverklaring van 5 november, ook daadwerkelijk door CAO-partijen is uitgevoerd. Bij brief van 20 oktober 2006 heeft het kabinet aan de Kamer meegedeeld dat aan beide voorwaarden in voldoende mate is voldaan en dat daarom de premiedifferentiatie in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) kan worden afgeschaft.

     De overeenkomst over het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de WAO wordt door middel van dit besluit nagekomen. Met ingang van 1 januari 2008 zullen geen gedifferentieerde premies uit hoofde van Pemba meer verschuldigd zijn en zullen alle publiek verzekerde werkgevers vanaf dat moment een uniforme premie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas verschuldigd zijn, in plaats van een gedifferentieerde premie. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2006 geen WAO-uitkeringen meer zullen toegerekend aan individuele werkgevers of branches. Zowel de individuele premiedifferentiatie voor de grote werkgevers als de branchegewijze premiedifferentiatie voor de kleine werkgevers worden afgeschaft. De afspraken die gemaakt zijn in het Najaarsakkoord hebben tevens tot gevolg dat er geen gedifferentieerde premie voor de IVA wordt ingevoerd en dat daarmee de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de IVA te worden, komt te vervallen.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

     Artikel 122e van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bevat de mogelijkheid om de premiedifferentiatie ten behoeve van de Arbeidsongeschiktheidskas, bedoeld in artikel 37, tweede en derde lid, van de Wfsv, bij koninklijk besluit buiten toepassing te verklaren. Met artikel 1 van dit besluit wordt van deze mogelijkheid gebruikgemaakt met ingang van 1 januari 2008.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus