WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) (wijzigt art. 18 Wfv)

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 560, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (wijzigt art. 35 Wfv)

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 576, tot wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen (wijzigt art. 40 Wfv)

WET van 15 december 1995, Stb. 1995, 635, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen) (wijzigt art. 53 Wfv)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 681, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen (wijzigt art. 40 (2x) Wfv)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (wijzigt artt. 1, 2, 11, 18, 25, 26, 27, 28 en 30 (2x) Wfv)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt artt. 37 en 45 Wfv)

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (wijzigt artt. 29 en 35 Wfv)

WET van 24 mei 1996, Stb. 1996, 370, houdende regelen omtrent het ter beschikking stellen van organen (Wet op de orgaandonatie) (wijzigt art. 39 Wfv)

WET van 26 september 1996, Stb. 1996, 478, houdende het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen) (wijzigt art. 39 (2x) Wfv)

WET van 13 december 1996, Stb. 1996, 655, houdende aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven (Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997) (wijzigt art. 9 Wfv)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 11, 26, 34, 35, 37, 46 (2x), 47 en 49 Wfv)

WET van 10 april 1997, Stb. 1997, 162, tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP) (wijzigt art. 37 Wfv)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 1, 2, 11, 25, 26, 27, 34, 35 en 37 Wfv)

WET van 11 december 1997, Stb. 1997, 706, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer) (wijzigt artt. 41 en 45 Wfv)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 779, tot wijziging van de regeling betreffende het verlenen van bijdragen van rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren (wijzigt artt. 11, 12, 17, 39 (4x), 41, 42, 44 en 47 Wfv)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 1, 2, 10, 11, 18, 25, 26, 27, 34, 35 en 37 Wfv)

WET van 14 februari 1998, Stb. 1998, 124, houdende Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland (wijzigt art. 39 (3x) Wfv)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 175, tot vaststelling van regels met betrekking tot het inkomen van enkele groepen uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen (Wet inkomensmaatregelen 1998) (wijzigt art. 10a Wfv)

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 262, tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (wijzigt artt. 1, 5, 10, 10a, 10b, 11, 29, 29a, 31, 32 en 33 Wfv)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 411, houdende bepalingen inzake de financiering van de loopbaanonderbreking (Wet financiering loopbaanonderbreking) (wijzigt art. 30 Wfv)

WET van 18 juni 1998, Stb. 1998, 377, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden (wijzigt art. 30 Wfv)

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 724, houdende aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten (wijzigt artt. 8 en 10 Wfv)

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 725, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 1999) (wijzigt art. 10 Wfv)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt art. 44 Wfv)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt artt. 1, 38, 39 (2x), 40, 41, 42, 47 en 51 Wfv)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt artt. 1 en 35 Wfv)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt art. 52 Wfv)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 42, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen) (wijzigt artt. 39 en 40 Wfv)

WET van 11 mei 2000, Stb. 2000, 216, tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (wijzigt artt. 8, 10 en 15 Wfv)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 338, tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen (wijzigt art. 51 Wfv)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 359, tot wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten (wijzigt art. 39 Wfv)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 23 en 23V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (wijzigt artt. 38, 39, 40, 41, 47, 51 en 53 Wfv)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 570, tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001) (wijzigt artt. 10, 29, 30, 39, 44a en 53 Wfv)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001) (wijzigt artt. 9, 14 en 21 Wfv)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 605, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere ziektekostenverzekering ingevolge die wet en van de Wet financiering volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ) (wijzigt artt. 2 (2x), 25 (2x), 26, 27 en 39 (2x) Wfv)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 212, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw) (wijzigt artt. 2, 25, 26 en 27 Wfv)

WET van 16 juli 2001, Stb. 2001, 386, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet) (wijzigt art. 40 Wfv)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt artt. 32, 44a en 53 (2x) Wfv)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt art. 30 Wfv)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 11, 18, 19, 22, 26, 28, 30 (2x), 34, 46 (2x), 47 (3x) en 49 (2x) Wfv)

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 640, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid) (wijzigt art. 8 Wfv)

WET van 13 juli 2002, Stb. 2002, 413, tot vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk (Comptabiliteitswet 2001) (wijzigt art. 31 (2x) Wfv)

WET van 11 december 2002, Stb. 2002, 613, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001) (wijzigt art. 15 Wfv)

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 617, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - Overig fiscaal pakket) (wijzigt art. 22 Wfv)

WET van 30 januari 2003, Stb. 2003, 69, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten Zfw en AWBZ (wijzigt artt. 40 en 51 Wfv)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 39 en 52 Wfv)

WET van 5 februari 2004, Stb. 2004, 50, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie) (wijzigt art. 52 Wfv)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (trekt Wfv in)

WET van 28 april 2005, Stb. 2005, 274, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (wijzigt artt. 30, 44a en 53 Wfv)

BESLUIT van 15 december 2005, Stb, 2005, 717, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen