MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
- Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland en het CAK
- Beleidsregel boete werknemer 2010
- Beleidsregel boete werknemer 2017
- Beleidsregel kostenvergoeding UWV
- Beleidsregel maatregelen UWV
- Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
- Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
- Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
- Beleidsregels Scholing 2016
- Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
- Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
- Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
- Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
- Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
- Beleidsregel uurloonschatting 2008
- Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
- Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de WAO of de Wet WIA verzekerden
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
- Besluit normbedragen voorzieningen UWV 2020
- Besluit ontheffing verplichtingen socialezekerheidswetten
- Besluit regels export uitkeringen
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
- Besluit uurloonschatting 1999
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2006
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2007
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2008
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2009
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2010
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2011
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2012
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2013
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2014
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2015
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2016
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2017
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2018
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2019
- Besluit vaststelling factoren L en r voor het boekjaar 2020
- Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere mogendheid
- Besluit Wfsv
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
- Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Protocol voorzieningen UWV 2019
- Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
- Regeling aanwijzing regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland 2015
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015
- Regeling afwijkende regels bij samenloop met inkomsten uit een politiek ambt
- Regeling bepaling eerste werkdag (2006)
- Regeling betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de socialeverzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
- Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
- Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
- Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
- Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de ZW, WAO en Wet WIA
- Regeling uitzondering inlichtingenplicht
- Regeling uitzondering toepassingstermijn anticumulatie
- Regeling vaststelling periode eigen risico dragen WGA-uitkeringen
- Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
- Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten
- Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
- Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
- Reïntegratiebesluit
- Reïntegratieregeling
- Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
- Subsidieregeling Kanker & Werkzoekenden

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer 2013 (vervallen)
- Beleidsregel intermediaire activiteiten (vervallen)
- Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA (vervallen)
- Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014 (vervallen)
- Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016 (vervallen)
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Jobcoach (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2015 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2017 (vervallen)
- Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012 (vervallen)
- Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen (vervallen)
- Besluit beleidsregels uurloonschatting 2004 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen (vervallen)
- Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (vervallen)
- Besluit incasso boeten en onverschuldigde betalingen werkgevers (vervallen)
- Besluit maatschappelijke ondersteuning (vervallen)
- Besluit normbedragen voorzieningen UWV 2019 (vervallen)
- Besluit verhoging IVA-uitkering (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis WW en Wet WIA (vervallen)
- Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006 (vervallen)
- Inkomensbesluit Wet WIA (vervallen)
- Maatregelenbesluit UWV (vervallen)
- Normbedragenbesluit 2018 (vervallen)
- Protocol voorzieningen UWV (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010 (vervallen)
- Regeling afwijkende regels omtrent de uitbetaling van de vakantie-uitkering op grond van de WAO en de Wet WIA (vervallen)
- Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen (vervallen)
- Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten (vervallen)
- Regels vrijwillige verzekering Wet WIA (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Beleidsregels Protocol Scholing 2008 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2012 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2014 (vervallen)
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens (vervallen)
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
- Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2008
- Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2006
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Wet WIA 2020
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (vervallen)
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
- Regeling inzage- en correctierecht UWV (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA
- Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (vervallen)
- Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

 

Inhoudsopgave Wet WIA

Hoofdstuk 1 Definities en algemene bepalingen artt. 1 - 15
§ 1.1x Diverse algemene begrippen artt. 1 - 3
§ 1.2x Begrip volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsgeschikt artt. 4 - 6
§ 1.3x Begrip verplicht verzekerde artt. 7 - 10
§ 1.4x Begrip werkgever art. 11
§ 1.5x Het begrip loon en het begrip dagloon artt. 12 - 14
§ 1.6x Het begrip arbeidsverleden art. 15
Hoofdstuk 2 De verzekering artt. 16 - 22
§ 2.1x De verzekering artt. 16 - 17
§ 2.2x De vrijwillige verzekering artt. 18 - 22
Hoofdstuk 3 De wachttijd en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting artt. 23 - 26
Hoofdstuk 4 Rechten en plichten in verband met het recht op een uitkering op grond van deze wet artt. 27 - 42
§ 4.1x Verplichtingen van de verzekerde artt. 27 - 32
§ 4.2x Rechten van de verzekerde en reïntegratie-instrumenten artt. 33 - 37b
§ 4.3x Bevoegdheden en verplichtingen van het UWV artt. 38 - 41
§ 4.4x Verplichtingen van de eigenrisicodrager art. 42
Hoofdstuk 5 Uitsluitingsgronden voor het recht op een uitkering artt. 43 - 46a
Hoofdstuk 6 Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten artt. 47 - 53
§ 6.1x Bepalingen in verband met het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering artt. 47 - 50
§ 6.2x De duur en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering artt. 51 - 53
Hoofdstuk 7 Uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten artt. 54 - 63
§ 7.1x Bepalingen in verband met het recht op een WGA-uitkering artt. 54 - 58
§ 7.2x De duur en hoogte van de WGA-uitkering artt. 59 - 63
Hoofdstuk 7a Tegemoetkoming arbeidsongeschikten art. 63a
Hoofdstuk 8 De aanvraag van de uitkering en de betaling van de uitkering door het UWV artt. 64 - 81
§ 8.1x De aanvraag van de uitkering artt. 64 - 66
§ 8.2x De betaling van de uitkering door het UWV artt. 67 - 81
Hoofdstuk 9 Eigen risico dragen door de werkgever artt. 82 - 87
Hoofdstuk 10 Handhaving artt. 88 - 97a
Hoofdstuk 11 Invloed van de verzekering op het burgerlijk recht artt. 98 - 100
Hoofdstuk 12 Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en de rechtsgang artt. 101 - 119
§ 12.1x Beslistermijnen artt. 101 - 102
§ 12.2x Bijzondere bepalingen in verband met medische beschikkingen artt. 103 - 110
§ 12.3x Beslistermijnen in bezwaar en afzien horen belanghebbende artt. 111 - 113
§ 12.4x Overige bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en de rechtsgang artt. 114 - 119
Hoofdstuk 13 Overgangsrecht artt. 120 - 133l
Hoofdstuk 14 Strafbepalingen artt. 134 - 136
Hoofdstuk 15 Slotbepalingen artt. 137 - 142
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 034.
Handelingen II 2004-2005, blz. 5841-5869, 5904-5929, 6058-6060, 6062-6063
Kamerstukken I 2004-2005, 30 034 (A); 2005-2006, 30 034 (B, C, D, E, F).
Handelingen I 2005-2006, blz. 154-176, 187-211, 226-227.

Geschiedenis:
Staatsblad 2005, 572Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2006, 167 Staatsblad 2006, 303Staatsblad 2006, 673Staatsblad 2006, 703 Staatsblad 2007, 305Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 553 Staatsblad 2007, 555Staatsblad 2007, 557Staatsblad 2007, 564 Staatsblad 2008, 192Staatsblad 2008, 199Staatsblad 2008, 414 Staatsblad 2008, 510Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 598 Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatsblad 2009, 384 Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282 Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 542Staatsblad 2009, 580 Staatsblad 2009, 589Staatsblad 2009, 596Staatsblad 2010, 350 Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 299 Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 608Staatsblad 2012, 2Staatsblad 2011, 645 Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2011, 670Staatsblad 2012, 198 Staatsblad 2012, 224Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462 Staatsblad 2012, 464Staatsblad 2012, 675Staatsblad 2012, 682 Staatsblad 2013, 226Staatsblad 2013, 236 Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 259Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 238Staatsblad 2014, 226Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 280Staatsblad 2014, 442Staatscourant 2014, 34507 Staatsblad 2014, 504 Staatsblad 2014, 494Staatsblad 2015, 203Staatsblad 2015, 376 Staatscourant 2015, 41467Staatsblad 2015, 464Staatsblad 2015, 547Staatsblad 2016, 206Staatsblad 2016, 221Staatsblad 2016, 318Staatsblad 2016, 471Staatsblad 2016, 444 Staatscourant 2016, 65678Staatsblad 2017, 78Staatsblad 2017, 24 Staatsblad 2017, 110Staatsblad 2017, 323Staatscourant 2017, 68641Staatsblad 2017, 484 Staatsblad 2018, 36Staatsblad 2018, 37Staatscourant 2018, 28171Staatsblad 2018, 424Staatsblad 2018, 451Staatscourant 2018, 67779Staatsblad 2019, 185Staatscourant 2019, 31612Staatscourant 2019, 65478Staatsblad 2019, 483 Staatsblad 2020, 67.

 

 

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 572, houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Inwerkingtreding: 29 december 2005 (Stb. 2005, 619).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden deel te laten blijven nemen aan het arbeidsproces alsmede om een inkomensverzekering te regelen voor deze werknemers en voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden en in verband daarmee een nieuwe wet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities en algemene bepalingen

 

§ 1.1.  Diverse algemene begrippen

 

Art. 1. Algemene begrippen (1.1.1)  [GeschiedenisMvTversie 10 november 2005Stb. 2005, 573 Stb. 2006, 673Stb. 2007, 557Stb. 2007, 564 Stb. 2009, 108Stb. 2009, 318Stb. 2010, 838Stb. 2012, 361Stb. 2012, 675Stb. 2013, 316Stb. 2015, 464Stb. 2016, 471Stb. 2017, 78 + bisStb. 2017, 484]
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- arbeidsongeschiktheidsuitkering: de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 6;
- arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
- burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
- eigenrisicodrager: de werkgever aan wie op grond van artikel 40, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet financiering sociale verzekeringen toestemming is verleend om zelf het risico te dragen van betaling van het daarvoor in aanmerking komende deel van de WGA-uitkering;
- inkomen uit arbeid: loon als bedoeld in artikel 12, met dien verstande dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend:
1º. uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de Wet arbeid en zorg of wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, tweede zin, van de Werkloosheidswet al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
2º. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
3º. het voordeel van het voor privédoeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964;
4º. een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964;
- justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
- lichaam: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, maat- en vennootschap, samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die maatschappelijk kan worden gelijkgesteld met een vereniging, onderneming van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
- maatmaninkomen: hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen;
- onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
- Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Werkloosheidswet;
- reïntegratie: herstel, behoud en bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid en bevordering van inschakeling in de arbeid, met dien verstande dat onder arbeid niet wordt verstaan arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening;
- reïntegratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert, met dien verstande dat onder arbeid niet wordt verstaan arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening;
- reïntegratieplan: het plan, bedoeld in artikel 39, derde lid;
- reïntegratievisie: de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 39, eerste lid;
- uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het UWV, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
- UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- vreemdeling: de persoon, bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
- vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, behoudens de gevallen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
- wachtgeld: wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, uitkering op grond van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel, wachtgeld of daarmee gelijkgestelde uitkering op grond van de Algemene militaire pensioenwet of een met die wachtgelden of die uitkeringen vergelijkbare uitkering op grond van ontslag of werkloosheid, met uitzondering van een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd uittreden;
- wachttijd: de wachttijd, bedoeld in artikel 23;
- WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7;
- zelfstandige: de persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt:
1º. die in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet, geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;
2º. die niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, en de MKB-winstvrijstelling, bedoeld in paragraaf 3.2.5 van die wet, geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of
3º. die directeur-grootaandeelhouder is en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-grootaandeelhouder is.

 

Art. 1a. [Begrip arbeidsuur, red.]  [GeschiedenisStb. 2012, 675]
-1. Onder arbeidsuur wordt in deze wet verstaan:
a. uur waarover een werknemer inkomen uit arbeid heeft ontvangen; of
b. uur waarover een werknemer recht heeft op inkomen uit arbeid.
-2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waarbij: [Ga]
a. uren worden gelijkgesteld met een arbeidsuur als bedoeld in het eerste lid;
b. arbeidsuren als bedoeld in het eerste lid niet als arbeidsuren worden aangemerkt;
c. vastgesteld wordt welke in het kader van een dienstbetrekking ontvangen bedragen in aanmerking komen voor omrekening naar arbeidsuren en hoeveel arbeidsuren deze bedragen vertegenwoordigen.

 

Art. 2. Gelijkstelling niet-gehuwden met gehuwden (1.1.2)  [GeschiedenisMvTversie 10 november 2005Stb. 2009, 596Stb. 2014, 442]
-1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. gehuwd: als partner geregistreerd.
-2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt de persoon die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander als bedoeld in het derde lid.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d. [Bargh98]
-7. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.
-8. Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het zevende lid wordt verstaan een pleegkind voor wie de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. 3. Woon- en vestigingsplaats (1.1.3)  [GeschiedenisMvTversie 10 november 2005]      [Jurisprudentie: 15a]
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben als deel van Nederland beschouwd.

 

 

§ 1.2.  Begrip volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 

Art. 4. Definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (1.2.1) [Bu08]  [GeschiedenisMvTversie 10 november 2005Stb. 2005, 710 Stb. 2006, 703]      [Jurisprudentie: 08a, 09a, 09b, 09c, 09d, 09e, 09f, 09g, 09h, 09i, 09j, 09k, 09l, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 11a, 11b, 11c, 11d, 12a, 12b, 12c, 12d, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g]
-1. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.
-2. In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie.
-3. Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

 

Art. 5. Definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt (1.2.2)  [GeschiedenisMvTversie 10 november 2005]      [Jurisprudentie: 08a, 08b, 08c, 09a, 09b, 09c, 09d, 09e, 09f, 09g, 09h, 09i, 09j, 09k, 09l, 09m, 09n, 09o, 09p, 09q, 09r, 09s, 09t, 09u, 09v, 09w, 09x, 09y, 09z, 09a1, 09b1, 09c1, 09d1, 09e1, 09f1, 09g1, 09h1, 09i1, 09j1, 09k1, 09l1, 09m1, 09n1, 09o1, 09p1, 09q1, 09r1, 09s1, 09t1, 09u1, 09v1, 09w1, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 10l, 10m, 10n, 10o, 10p, 10q, 10r, 10s, 10t, 10u, 10v, 10w, 10x, 10y, 10z, 10a1, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11j, 11k, 11l, 11m, 11n, 11o, 11p, 11q, 11r, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12j, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, 14h, 14i, 14j, 14k, 14l, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15j, 15k, 15l]
Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. [Bu08]

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.