Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  INVOERING  EN  FINANCIERING  WET  WERK  EN  INKOMEN  NAAR  ARBEIDSVERMOGEN

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2004-2005, 30 118

Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Overgangsrecht Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
2.1 Inleiding
2.2 Adviezen
2.3 Toetsing relevante aspecten
2.4 De keuze van het kabinet
2.5 Het overgangsrecht
3 Financiering
3.1 Inleiding
3.2 Eigen risico dragen WGA
3.3 Eigen risico dragen IVA
3.4 Premiedifferentiatie Wet WIA
3.5 Opeenvolgende rechten op WGA en IVA
3.6 Mitigering rentehobbel
3.7 Financiering van de Wet WIA voor vangnetwerknemers
3.8 Schematisch overzicht
3.9 Financiėle gevolgen financiering Wet WIA
4 Reļntegratie-instrumenten
4.1 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
4.2 Wijzigingen in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
4.3 Overgangsrecht Wet Rea
5 Overige wijzigingen
5.1 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
5.2 Werkloosheidswet
5.3 Bekendmaking status gedeeltelijk arbeidsgeschikte
5.4 Beleid ten aanzien van rechten, plichten en sancties
5.5 Toeslagenwet en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
5.6 Gegevensuitwisseling en het gebruik van het sofinummer door private verzekeraars
5.7 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
5.8 Gevolgen voor de Wwb
6 Administratieve lasten en gevolgen voor de rechterlijke macht
6.1 Inleiding
6.2 Eigen risico dragen WGA/IVA
6.3 Intrekken van de Wet Rea, verandering in materiewetten
6.4 Overige onderwerpen
6.5 Totaalbeeld
6.6 Gevolgen voor de rechterlijke macht
7 Uitvoeringskosten
8xxr Ontvangen commentaren
8.1 Inleiding
8.2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
8.3 De Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
8.4 De Centrale organisatie werk en inkomen (CWI)
8.5 De Raad voor werk en inkomen (RWI)
8.6 Het College bescherming persoonsgegevens (CBP)
8.7 Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal)
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk I. Wijziging van andere wetten (artt. 1.1 - 1.41)
§ 1 Sociale Zaken en Werkgelegenheid (artt. 1.1 - 1.22)
§ 2 Justitie (artt. 1.23 - 1.26)
§ 3 Binnenlandse Zaken (art. 1.29)
§ 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (artt. 1.30 - 1.32)
§ 5 Financiėn (artt. 1.33 - 1.34)
§ 6 Defensie (art. 1.35)
§ 7 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (artt. 1.36 - 1.37)
§ 8x Volksgezondheid, Welzijn en Sport (artt. 1.38 - 1.41)
Hoofdstuk II. Overgangs- en slotbepalingen (artt. 2.3 - 2.18)
 

rblz.|3| 

Afkortingen

Actal: Adviescollege toetsing administratieve lasten
Afj: Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten
Aof: Arbeidsongeschiktheidsfonds
Aok: Arbeidsongeschiktheidskas
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BW: Burgerlijk Wetboek
CBP: College bescherming persoonsgegevens
CBS: Centraal bureau voor de statistiek
commissie-Donner: Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
CRvB: Centrale Raad van Beroep
CWI: de Centrale organisatie werk en inkomen / het Centrum voor werk en inkomen
Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IVA: (regeling) inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
IWI: Inspectie Werk en Inkomen
IWIA: Wet(svoorstel) invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
KMP Kaderwet militaire pensioenen
KWDpl: Kaderwet dienstplicht
Natres: Korps Nationale Reserve
OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
OOW: Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
Pemba: Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
RSV: Rechtspraak Sociale Verzekeringen
RWI: Raad voor werk en inkomen
SER: Sociaal-Economische Raad
SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TW: Toeslagenwet
UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Wagw: Wet arbeid gehandicapte werknemers
Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wamil: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wazo: Wet arbeid en zorg
Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens
Wet Rea: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Wet WIA: Wet(svoorstel) werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen
WGA: (regeling) werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Wgbo: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Whk: Werkhervattingskas
Wmo: Wet(svoorstel) maatschappelijke ondersteuning
Wsw: Wet sociale werkvoorziening
Wvlz 2003: Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
rblz.|4| Wvp: Wet verbetering poortwachter
WW: Werkloosheidswet
Wwb: Wet werk en bijstand
ZW: Ziektewet

 

rblz.|5| 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Het wetsvoorstel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wetsvoorstel WIA) voorziet in een geheel nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering. In dit wetsvoorstel Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: het wetsvoorstel IWIA) wordt een groot aantal zaken geregeld die verband houden met het wetsvoorstel WIA.
     Zo behelst het onderhavige wetsvoorstel het overgangsrecht met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Daarnaast wordt in deze wet de financiering van de Wet WIA en van de WAO vanaf het moment van inwerkingtreding van eerstgenoemde wet geregeld, alsmede de mogelijkheid voor de werkgever om in het kader van die beide wetten zelf het risico van de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering te dragen. Verder strekt dit wetsvoorstel ertoe de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) in te trekken. Een aantal instrumenten uit de Wet Rea wordt opgenomen in andere wetten.
     Ten slotte worden de inhoudelijke wijzigingen in andere wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en in de wetgeving van andere departementen, die het wetsvoorstel WIA met zich brengt, geregeld.
     De technische aanpassingen van wetgeving in verband met het wetsvoorstel WIA worden opgenomen in een afzonderlijk wetsvoorstel, het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

     Hierna worden het overgangsrecht (hoofdstuk 2), de financiering en het eigen risico dragen (hoofdstuk 3), de gevolgen van de intrekking van de Wet Rea (hoofdstuk 4) en de overige wijzigingen in verband met het wetsvoorstel WIA (hoofdstuk 5) in algemene zin behandeld. Daarna wordt ingegaan op de administratieve lasten voor werkgevers (hoofdstuk 6), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 7) en de op dit wetsvoorstel uitgebrachte commentaren (hoofdstuk 8). Tot slot volgt de artikelsgewijze toelichting. De financiėle gevolgen van deze wet zijn niet in een apart hoofdstuk beschreven, maar in de afzonderlijke hoofdstukken.

 

2. Overgangsrecht Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering


2.1. Inleiding


     Een ingrijpende wijziging van het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen doet de vraag rijzen naar de positie van uitkeringsgerechtigden wier recht is gebaseerd op de "oude" regeling. Zo dient ook in verband met het wetsvoorstel WIA de vraag te worden gesteld hoe wordt omgegaan met de uitkeringsrechten van mensen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van die wet reeds aanspraak hadden op uit de WAO voortvloeiende rechten. In de memorie van toelichting (algemeen deel, hoofdstuk 11) bij het wetsvoorstel WIA zijn de hoofdlijnen van het overgangsrecht WAO reeds geschetst (Kamerstukken II 2004-2005, ... [30 034, red.], nr. 3). Zoals daaruit blijkt, heeft de regering gekozen voor eerbiediging van bestaande rechten op grond van de WAO. Dit wordt in het onderhavige wetsvoorstel uitgewerkt. Hierna zal worden uiteengezet hoe de regering tot die keuze is gekomen. Daarbij zal eerst worden geschetst hoe de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (commissie-Donner) en de rblz.|6| Sociaal-Economische Raad (SER) over dit onderwerp hebben geadviseerd (paragraaf 2.2). Vervolgens zullen in paragraaf 2.3 de relevante aspecten voor het maken van een keuze met betrekking tot het overgangsrecht worden gewogen in het licht van het Toetsingskader Overgangsrecht (Kamerstukken I 1999-2000, 25 900, nr. 87b). Daarna wordt de keuze van het kabinet nader toegelicht (paragraaf 2.4). Ten slotte wordt de vormgeving van het overgangsrecht beschreven (paragraaf 2.5).

 

2.2. Adviezen


     Voorafgaand aan de totstandkoming van het wetsvoorstel WIA heeft het toenmalige kabinet de commissie-Donner gevraagd een analyse te maken van de arbeidsongeschiktheidsproblematiek en te adviseren op welke wijze het stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen anders vormgegeven kan worden. In zijn rapport "Werk maken van arbeidsgeschiktheid" (Den Haag, 30 mei 2001) schetst de commissie-Donner haar visie op een nieuw stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen. In dat kader wordt aandacht besteed aan de wijze waarop bij de inwerkingtreding van een nieuwe arbeidsongeschiktheidswet omgegaan zou moeten worden met bestaande uitkeringsrechten. De commissie wijst erop dat de voorstellen voor een nieuw stelsel berusten op de gedachte dat arbeidsongeschiktheid niet een onveranderlijk, statisch gegeven is, maar veeleer de uitkomst is van een proces en de dynamiek daarbij. Vanuit die optiek bezien, moet worden ingegrepen vanaf het moment dat de symptomen van het ontstaan van arbeidsongeschiktheid zichtbaar worden, door preventie en de aanpak van (langdurig) verzuim. Duidelijk is volgens de commissie dat die benadering niet steekhoudend is als de arbeidsongeschiktheid al bestaat, zoals bij personen die thans al een WAO-uitkering ontvangen. Werkhervatting door deze personen (bestaande WAO-uitkeringsgerechtigden) vergt een geheel andere benadering dan van werknemers bij wie de arbeidsongeschiktheid nog niet is vastgesteld. Voor bestaande WAO-uitkeringsgerechtigden hebben de voorgestelde wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidsstelsel een heel ander effect dan voor nieuwe gevallen. Voor wie nog niet op een uitkering is aangewezen, gaat het om gevolgen die mogelijk in de toekomst relevant zullen zijn. Voor bestaande gevallen gaat het om een wijziging van hun bestaanszekerheid. De commissie adviseert dan ook bestaande WAO-rechten te eerbiedigen.

     Na het advies van de commissie-Donner heeft de SER op 22 maart 2002 op verzoek van het kabinet advies uitgebracht over de toekomstige inrichting van een nieuw stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ook in dat advies ("Werken aan arbeidsgeschiktheid", publicatienummer 02/05) wordt ingegaan op de positie van bestaande WAO-gerechtigden. De SER stelt voor dat de bestaande regels op grond van de WAO blijven gelden voor de huidige WAO-gerechtigden. De SER is zich ervan bewust dat dit leidt tot verschillende uitkeringsregimes, met uiteenlopende systemen voor claimbeoordeling.
     Onder verwijzing naar het hiervoor genoemde Toetsingskader Overgangsrecht maakt de SER in zijn advies een afweging tussen de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid zou volgens de SER kunnen worden gesteld dat bestaande WAO-uitkeringsgerechtigden moeten kunnen opteren voor de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid staat daartegenover de noodzaak uit te gaan van een strikt eerbiedigende werking ten opzichte van de uitkeringen van de huidige WAO-gerechtigden. Van belang in dit verband is dat de huidige WAO-uitkeringsgerechtigden hun levens- en verwachtingenpatroon op de huidige WAO hebben afgestemd.
     De SER wijst erop dat het nieuwe stelsel ertoe strekt de WAO-problematiek primair beheersbaar te maken door middel van een beperking van de
rblz.|7| WAO-instroom. Preventie en een vroegtijdige aanpak van (potentiėle) arbeidsongeschiktheid staan in het nieuwe stelsel voorop. Ook de SER stelt dat ingegrepen moet worden vanaf het moment dat de symptomen van het ontstaan van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | IWIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x