1. Volgens de redactie dienen deze beleidsregels terugwerkend tot en met 1 januari 2009 (tijdstip opheffing CWI) te vervallen dan wel te worden aangepast.

 

 

 

Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
30-12-2005 29-12-2005 Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 252 Stcrt. 2005, 252

 

 

20 december 2005

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
b. verzekerde: de persoon bedoeld in de artikelen 7, 10 en 16 van de Wet WIA;
c. WGA-uitkering: werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA;
d. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
e. CWI: Centrale organisatie werk en inkomen;
f. reïntegratievisie: de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, van de Wet SUWI;
g. reïntegratieplan: het reïntegratieplan, bedoeld in artikel 30a, derde lid, van de Wet SUWI;
h. functionele mogelijkheden: krachten en bekwaamheden als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wet WIA;
i. werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
j. maatregel: gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering als bedoeld in artikel 88 van de Wet WIA.

 

Art. 2. Passende arbeid behouden
-1. Indien de verzekerde die recht heeft op een loongerelateerde uitkering als bedoeld in artikel 59 van de Wet WIA een dienstbetrekking met een werkgever heeft, wordt in de reïntegratievisie vermeld welke activiteiten hij moet verrichten om:
a. beëindiging van die dienstbetrekking te voorkomen;
b. passende arbeid in het bedrijf van zijn werkgever te verkrijgen of te behouden;
c. aanspraken op loondoorbetaling geldend te maken.
-2. De verzekerde handelt in strijd met artikel 30, derde lid, van de Wet WIA indien hij zonder deugdelijke grond de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt.

 

Art. 3. Trachten passende arbeid te verkrijgen
-1. In de reïntegratievisie wordt vermeld welke activiteiten de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering ten minste moet

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.