Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  ARBEIDSINSCHAKELING  GEDEELTELIJK  ARBEIDSGESCHIKTEN
 
 

20 december 2005, Stcrt. 2005, 252
Inwerkingtreding: 29 december 2005
(T.a.v. Wet WIA)

 

 

 

 
20 december 2005

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
b. verzekerde: de persoon bedoeld in de artikelen 7, 10 en 16 van de Wet WIA;
c. WGA-uitkering: werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA;
d. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
e. CWI: Centrale organisatie werk en inkomen;
f. re´ntegratievisie: de re´ntegratievisie, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, van de Wet SUWI;
g. re´ntegratieplan: het re´ntegratieplan, bedoeld in artikel 30a, derde lid, van de Wet SUWI;
h. functionele mogelijkheden: krachten en bekwaamheden als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wet WIA;
i. werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
j. maatregel: gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering als bedoeld in artikel 88 van de Wet WIA.

 

Art. 2. Passende arbeid behouden
-1. Indien de verzekerde die recht heeft op een loongerelateerde uitkering als bedoeld in artikel 59 van de Wet WIA een dienstbetrekking met een werkgever heeft, wordt in de re´ntegratievisie vermeld welke activiteiten hij moet verrichten om:
a. beŰindiging van die dienstbetrekking te voorkomen;
b. passende arbeid in het bedrijf van zijn werkgever te verkrijgen of te behouden;
c. aanspraken op loondoorbetaling geldend te maken.
-2. De verzekerde handelt in strijd met artikel 30, derde lid, van de Wet WIA indien hij zonder deugdelijke grond de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt.

 

Art. 3. Trachten passende arbeid te verkrijgen
-1. In de re´ntegratievisie wordt vermeld welke activiteiten de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering ten minste moet

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x