Geschiedenis van deze beleidsregel:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
19-08-2016 01-01-2015 Intrekking Stcrt. 2016, 43422 Stcrt. 2016, 43422
01-01-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 37077 Stcrt. 2014, 37077

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 71 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 54 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:55 en 3:47 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 22 van de Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Indien degene aan wie een uitkering in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of Toeslagenwet is toegekend een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg, betaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen na ontvangst van een daartoe strekkend inhoudingsverzoek de uitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58 van de Zorgverzekeringswet.

 

Art. 2.
Aan een inhoudingsverzoek wordt per toekomende datum gevolg gegeven.

 

Art. 3.
Het Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen (besluit van 13 december 2005) wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 9 december 2014.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[9 december 2014]

 

     In de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Toeslagenwet (TW) is aan het UWV de bevoegdheid gegeven om in bepaalde gevallen de uitkering zonder machtiging van degene aan wie de uitkering is toegekend uit te betalen aan het Zorginstituut Nederland.
     De wijze waarop deze bevoegdheid wordt uitgeoefend, is geregeld in deze beleidsregel.

     Deze beleidsregel vervangt het Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen (besluit van 13 december 2005), dat wordt ingetrokken. Ten opzichte van het Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen is de reikwijdte van het besluit beperkt tot de langlopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en worden verzoeken om inhouding uitsluitend per toekomende datum gehonoreerd. Tevens is de naamswijziging van het College voor zorgverzekeringen in Zorginstituut Nederland en het vervangen van de AWBZ door de Wet langdurige zorg (Wlz) in deze beleidsregel verwerkt.

 

B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur
.