Geschiedenis van deze beleidsregel:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 65378 Stcrt. 2019, 65378
19-08-2016 01-01-2015 Nieuwe regeling Stcrt. 2016, 43422 Stcrt. 2016, 43422

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 71 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 54 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:55 en 3:47 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 22 van de Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
- CAK: het CAK, bedoeld in artikel 6.1.1 van de Wet langdurige zorg.
- UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in artikel 2 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
- Zorginstituut Nederland: het Zorginstituut Nederland, bedoeld in artikel 58 van de Zorgverzekeringswet.

 

Art. 2.
Indien degene aan wie een uitkering in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of Toeslagenwet is toegekend een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg, betaalt het UWV

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.