Geschiedenis van deze beleidsregel:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
28-01-2016 01-01-2016 Nieuwe regeling Stcrt. 2016, 3306 Stcrt. 2016, 3306

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van klanten voor de toepassing van de voorziening persoonlijke ondersteuning, ook wel jobcoaching genoemd, het Protocol Jobcoach UWV 2016 als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit Beleidsregel Protocol UWV Jobcoach 2014 van 10 juni 2014, gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juni 2014, nummer 180372, wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 5 januari 2016
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV

 

 

BIJLAGE en toelichting