Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-10-2019   Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 58367 Stcrt. 2019, 58367

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 76a van de Werkloosheidswet, 52e, eerste lid, van de Ziektewet, 37, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 2:24, eerste lid, 3:69, eerste lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 65g, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 67e van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

Besluit:

 

Art. 1. Algemene begrippen
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. arbeidsongeschikten: personen die al dan niet gedeeltelijk recht hebben op een uitkering op grond van de Wet WIA, Wet Wajong, WAO of WAZ, dan wel recht hebben op arbeidsondersteuning als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet Wajong;
b. inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een persoon onder zijn leiding en toezicht in het kader van een uitzend- of detacheringovereenkomst werkzaamheden laat uitvoeren;
c. proefplaatsing: het verrichten van onbeloonde werkzaamheden op een proefplaatsing door een uitkeringsgerechtigde bij een werkgever met behoud van uitkering met als doel de inschakeling van de uitkeringsgerechtigde in arbeid bij deze werkgever te bevorderen;
d. startkwalificatie: een MBO-diploma op niveau 2 of hoger of een HAVO- of VWO-diploma;
e. uitzendbeding: een bepaling als bedoeld in artikel 691, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
f. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 

Art. 2. Doelgroep van de proefplaatsing
Het UWV kan toestemming voor proefplaatsing verlenen aan de volgende uitkeringsgerechtigden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.